THE SALSA HALL OF FAME FOR THE NETHERLANDS

THE SALSA HALL OF FAME
Bij het openen van mijn ogen vandaag werd ook mijn geest op eens glashelder. Of de duvel er meespeelde kreeg ik nog voor ik mijn bril op mijn neus had  een waarlijk gouden idee. Nu heb ik wel vaker lucide ideeën, die vergulden dan mijn dag zonder dat er iemand rijker door wordt als mijn eigen geest. Ik noteer ze in mijn dagboek en verder basta. Die dagboeken vol met goede ideeën laat ik na aan mijn goede kennissen, die daar dan later mee kunnen spelen en van mijn part goede sier mee maken. Het enige wat mij bij deze nalatenschap hindert is de vraag of mijn beste kennissen wel even intelligent zijn als ik en mij even goed kennen als ik mijzelf. Maar dat zijn zorgen voor later zo niet voor na mijn verscheiden. Je kunt je vrienden altijd nog in les nemen. Hoeveel vrienden je dan nog overhoudt is een graadmeter, je mag zelf bedenken van wat

Dit idee vraagt om een heel andere aanpak, veel groter als een krabbel in mijn agenda van de geest, want de gedachte eraan alleen al, heeft mij de hele dag door het hoofd gespeeld en gespookt. Om pas vannacht om 5 uur vaste vorm aan te nemen achter het toetsenbord van mijn computer. Mijn oog, mijn venster en levenslijn met de salsa gemeenschap daar buiten. Dit concept moet de kroon worden op mijn charme offensief van de afgelopen tijd . De lauwerkrans op het 30 jaar lang onveilig maken van zo wat alle dansvloeren in dit land. Maar om jullie niet te lang inspanning te laten zitten leg ik eerst even uit wat voor “geriatrisch geniale ” gedachte ik bij zich maar rustig dit nieuwe en herboren ontwaken had. Ik ga :

THE SALSA HALL OF FAME FOR THE NETHERLANDS

stichten, niet in mijn eentje natuurlijk , maar er moet iemand beginnen met een modderkluit te verschuiven om of een berg te verplaatsen of een lawine te veroorzaken. De hele dag heb ik er over nagedacht hoe deze Hall Of Fame er zou moeten uitzien. Concreet gestalt moet krijgen. Aan welke voorwaarden deze bijna spirituele ervaring moet voldoen om verbaal door te dringen tot in de geest van anderen om hen zo te verhelderen en te verbinden.
Daarmee moesten er primair een aantal keuzes worden gemaakt en knopen doorgehakt . Kortom werk waar voor het alleen redelijk je thuis voelen op de dansvloer mij niet buitengewoon geschikt heeft gemaakt noch toegerust ondanks de snelste voeten van Nederland en omstreken. Dus heb ik een boek met organisatie modellen door gewerkt. Taai maar leerzaam, zeker om zelf nu een soort anti les* te gaan geven, maar daar voor wacht ik eerst nog op het boek 250 didactische werkmodellen dat ik laatst tweedehands op Marktplaats gekocht heb. Al hoewel iemand mij heeft overboden, heb ik het al betaald dus leveren maar!! Maar goed in navolging van de Griekse filosoof Aristoteles bedenk ik dus eerst de categorieën en de daarbij behorende proposities premissen en predicaten . Verder laat ik mij door schade en schande wijs geworden leiden door pragmatische overwegingen en praktische kennis over de menselijke ijdelheid . Nooit geweten dat er bij salsa nog zoveel filosofie meer zou komen kijken als : Laten we lief zijn voor elkaar zolang we bij elkaar op de dansvloer staan. En alleen mekaar daarbuiten in het geniep mietje noemen.

* anti- les door jullie het foute voorbeeld te geven van het goede tot in het absurde, jullie het goede bijbrengen, sommige leraren hebben dit al van nature

The Salsa Hall of Fame krijgt een digitale invulling, omdat dat meer van deze tijd is en de belangrijkste reden, omdat ik niet steeds mensen op de koffie wil . Amersfoort als geografisch centrum van dit land zou in een fysieke uitvoering van de SHOF.* de meest aangewezen vestigingsplaats zijn vrees ik en laat ik nu nog geen 100 meter ver af wonen van dit centrale midden.
.
Verder kan ik dan mijn site beschikbaar stellen of koop de domeinnaam. Zo dat is bij deze gedaan . Nu kan niemand meer er met dit idee van de eeuw van door gaan zonder mijn medeweten. Ik hoef alleen nog maar een hotspakket aan mijn domeinnaam te hangen, dat ga ik doen als mocht blijken dat er in den lande belangstelling bestaat voor dit plan in de eerste fase van opbouw

SCHETSVOORSTEL

Schets voorstel voor de salsa hall of fame. Met de salsa hall of fame for the netherlands, hier verder te noemen bij zijn afkorting tot shof ( salsa hall of fame) wil de salsa gemeenschap zijn erkentelijkheid uitdrukken voor iedereen, die op een bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling, het bestaan en voortbestaan van het salsa dansen in Nederland.

let wel, dit is niet de definitieve versie voor de doelstelling van de Shof . Alle suggesties en opmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom. Ik schets, wij schilderen samen onze eigen geschiedenis. De geschiedenis van het hart van ons land onze dans samen . Er zal steeds gesproken worden van het woord bijzonder in de categorieën om elk idee van voorkeur of rang te vermijden.

categorieën;

bijzondere salsa dansers; onder verdeeld in dansers en paren onderverdeling in :wedstrijd en sociaal : vroeger : nu of postuum

bijzondere danseressen; onderverdeeld in wedstrijd en sociaal, vroeger en nu
postuum, buitenland

bijzondere scholen ; vroeger en nu , niet regionaal verdeeld

bijzondere locaties; clubs, concerten , bijzondere evenementen

overigen; waar onder wedstrijddeelnemers en diskjockeys. In deze categorie heeft een jury van vooraanstaande leden van de hall of fame hert recht zelf kandidaten voor te dragen

 

Om een richtingsstrijd te voorkomen worden alle dansers, danseressen , scholen leraren en locaties dansstijlen , die het benodigde aantal stemmen hebben behaald als volkomen gelijkwaardig aan elkaar behandeld.

 

De SHOF onthoudt zich van enige uitspraak of andere handeling waaruit een voorkeur zou kunnen blijken voor het een of het ander. De SHOF streef strikte      onpartijdigheid na

Voor het aantal benodigde stemmen voor een plaats zal worden gekeken naar het aantal uitgebrachte stemmen. Dit door een nog nadere bepaling van het aantal dansers actief en in ruste, die een stem kunnen uitbrengen in verhouding tot het  daadwerkelijk uitgebrachte aantal stemmen op een persoon of doel

De personen die in aanmerking komen voor een plaats in de ene categorie kunnen ook geselecteerd worden voor een andere of meerdere categorieën. Zij komen daarmee in de eregalerij van de waarlijk grote salseros

wie eenmaal een plaats heeft verworven in de hall of fame heeft zo lang als de hall zal bestaan recht op naamsvermelding in de categorie van plaatsing als ook in de eregalerij indien gekozen in meerdere categorieën.

 

Aan een plaats in de hall of fame kunnen geen andere voorrechten worden ontleent anders als dat men zich voor altijd verzekerd weet van de waardering , het diepste respect en de liefde van allen, die het salsa dansen en zijn ontwikkeling in het land en in deze wereld een warm hart toedragen

 

de SHOF is niet bedoeld om onderlinge vetes en geschillen uit te vechten.

 

Vermelding in de hall mag nooit worden gebruikt om te beweren dat niet geplaatsten slechte of slechtere  dansers zijn. De hall is er om eer te bewijzen aan zij die het meest leven in de herinnering van salsa  dansend Nederland, dat is niet direct een verwijzing naar goed in de zin van technisch volmaakt. Ook de sociale aspecten spelen een rol van doorslaggevend belang.

 

De plaatsing binnen de categorieën bepalen niet de rangorde maar vinden plaats op datum

 

Het aantal plaatsen per categorie is onbepaald

 

Het doel van de SHOF is ook geschiedkundig van aard. Zij zal proberen de geschiedenis van het salsa dansen in Nederland levend te houden en daar aan bij te dragen door publicaties in boekvorm , media en op het internet te ondersteunen.
Bij verdergaande en succesvolle ontwikkeling van zijn digitale organisatievorm zal de SHOF streven naar het oprichten van een stichting waarin de SHOF en haar statuten zullen kunnen worden onder gebracht

 

Voor de SHOF is iedereen een Nederlander , die van salsa muziek houdt, het hier geleerd heeft en aangeeft graag hier in dit land te dansen. Een fysiek verblijf is hier bij niet noodzakelijk

Waar mogelijk zal een plaats in de hall vergezeld gaan van een afbeelding van de gekozen persoon of gebeurtenis als feitelijkheid ( locatie)

 

De SHOF zal onafhankelijk blijven van commerciële belangen en slechts de ideële belangen van de hele salsa gemeenschap dienen

.
Niemand kan op particuliere titel voor de SHOF spreken anders als daar toe gemachtigd .De SHOF is van ons allen

 

Niemand zal enig voordeel genieten van de SHOF of zijn plaats in een categorie anders als dat vrijwillig wordt overeengekomen tussen particulieren op persoonlijke titel.

 

Men kan alleen door anderen worden voor gedragen voor een plaats in de salsa hall of fame

 

de SHOF zal zich inzetten in woord, daad en beeld om aan de gekozenen leden van de hall  door publicaties  en andere middelen eer en recht te doen

De SHOf zal pogen voldoende ruimte op zijn web site te reserveren voor bijzondere verhalen en herinneringen over iedereen en alles wat met salsa dansen te maken heeft. en heeft gehad in Nederland en de overzeese gebiedsdelen. Ook voor verhalen over dansvakanties en bezoeken aan internationale congressen zal ruimte worden gereserveerd

De SHOF is geen agenda voor komende optredens, maar recensies over bijzondere optredens kunnen als verhaal wel worden geplaatst.

Verzoeken om een plaats zullen nooit worden gehonoreerd. Alleen het aantal stemmen tellen. Men kan per stem maar op persoon per categorie stemmen, maar wel op verschillende personen in meerdere categorieën

Het stemmen kan alleen via digitale media plaatsvinden via een down te loaden  stemformulier.

 

De SHOF zal steun verlenen aan  dezelfde initiatieven voor  muzikanten , die salsa muziek als voornaamste muziek hebben die zij spelen of daar een aparte categorie voor stichten

 

Deze akte zal steeds via de website ; www.thesalsahalloffame.nl

voor allen toegankelijk zijn.

 

In het begin zal er iemand het voortouw moeten nemen, dat besef ik., Dat geeft mij geen bijzondere rechten.. Ik heb wel last van een bescheiden mate van hoogmoed, maar ik ben niet megalomaan. Ik heb zo wie zo de medewerking van een groot aantal dansscholen en tijdschriften nodig om een idee te krijgen hoeveel dansers er zijn in dit land . Daarbij wil ik niemand tegen de haren instrijken. De bedoeling van de SHOF is de oral history , die bij velen van ons leeft in herinneringen en verhalen te transponeren en kort te vertalen naar ook een geschreven herinnering  Ik hoop en verwacht dat iedereen, die iets met salsa heeft zijn steentje zal bijdragen door mij zijn voorkeuren voor de SHOF kenbaar te maken Eerdaags begin ik dus een website, met de naam; thesalsahalloffame.nl

De vooruitgang daarover zal ik met iedereen via mijn blog en mijn Facebook paginadelen. Van elk van ons hoop ik dat hij zelf zal nadenken wie of wat voor elke categorie in aanmerking komt . Bij een zeker aantal stemmen wordt dan degene op wie gestemd is opgenomen in de hal of fame.

Lodewijk Zijlma 28-2-2018