Repliek op mijn boerenklompen

Iemand wil in reactie op mijn essay: the Salsa declaration weten of ik godsdienstig ben. Of ik wel of niet geloof in het bestaan van God. Dreigt mij zelfs er elke week naar te vragen. Mij eeuwig aan zijn bestaan te herinneren. Of die dominees op de Veluwe om werk verlegen zitten met al die polio gevallen. Nu kan ik deze impertinente vraag om drie redenen in het openbaar niet beantwoorden

Het is in strijd met mijn recht op privacy. Er wordt namelijk indirect gesteld dat als ik niet geloof vooral mij schuldig maak aan zonden en daarmee volkomen onbetrouwbaar ben. Wat eruit valt te proeven. Maar S. de Spaanse inquisitie is al sedert 1870 opgeheven.

Het heeft met het behandelde onderwerp dat ik aankaart niets te maken en werp daar geen nieuw licht op. Je kunt hoogstens als ware gelovige beweren dat juist de schoonheid door God gegeven is. Maar dat dansen vrij van godsdienstige bemoeienis moet blijven. Een enkel hoofddoekje daar gelaten.

De vraag is zonder dat de steller daar zich bewust van schijnt veel te vrijblijvend en algemeen.

Als je iemand vraagt of hij of zij in god gelooft zul je op zijn minst iets over wat je daaronder verstaat, een op zijn minst voor alle partijen begrijpelijk beeld moeten schetsen. Rekening moeten houden met de culturele achtergrond van de wel of niet gelovige. Men vergeet al te makkelijk dat ook het geloof te maken heeft met enorme cultuur verschillen. Zelfs binnen hetzelfde geloof. Welke invloed dat heeft op de verschillende geloven valt bij benadering niet te zeggen of uit te leggen..

citaat;

Voor alle gelovigen is hun God waarin zij geloven de enige ware. Zonder dat zij beseffen dat dit geloof, de manier waarop zij dit belijden mede cultureel is bepaald. Vaak van doen heeft met het voorkomen van het kerngezin of de meer uitgebreide familie binnen de vormen van moderne of meer traditioneel ingestelde samenlevingen. Zo is het veel godendom in het Hindoeïsme terug te voeren op het kastenstelsel. Komt traditioneel het katholicisme meer voor in staten met een geschiedenis van een sterk centraal gezag. Waarbij binnen een en dezelfde maatschappij ook verschillen kunnen bestaan binnen de groepen gelovigen en hun geloofsbeleving..

Ludo

Het geloof waarin hij/zij zelf is opgevoed heeft volgens de gelovige en zijn leermeesters. de waarheid in pacht . Wie anders denkt is een ketter. Als we er van uit gaan dat in doorsnee geloven vooral ook een geloof in het goede van zowel de persoonlijke God als het streven daarnaar door de gelovige betekent. Lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat goedheid evenveel gezichten als Goden kent. Op het internet circuleren al lijstjes over de top tien van populaire religies. Om over de duizenden kleintjes bijv. de christelijke gemeenschappen in het Midden westen van een land als Amerika, maar niet te spreken. Elk voor zich meent de waarheid te dienen. Dat roept de vraag op met hoeveel dienaren van de waarheid tegelijk men door dezelfde deur kan gaan. Waarbij niet mag worden vergeten dat de ene dienaar de ander niet wil noch kan bedienen, omdat dit in strijd met zijn waarheid is. Dat houdt ook in dat zij die hun diensten aanbieden en op de hoogte moeten zijn van onze cultuurverschillen en op zijn minst even goed moet dansen als ondergetekende.

Verder is de discussie over het wel of niet kunnen bestaan van een God met zijn formele of toegedichte eigenschappen een veel te ingewikkelde theologische discours. Zeker voor op Facebook. Een godsdienstdebat waarin de vraag centraal staat kan een allesomvattende entiteit bestaan , zonder begin en eind , zonder te zijn geschapen, buiten de tijd .Hoeveel van zijn eigen eigenschappen en karakterkenmerken kan een mens zijn God toedichten zonder zich schuldig te maken aan blasfemie. Stuit iets wat geen ruimte inneem niet op natuurwetenschappelijke bezwaren. De vraag of God onderworpen is aan zijn eigen natuurwetten nooit beantwoord kan worden omdat de uitgangspunten over wat wel en geen wet is, wel of geen zonde al volkomen verschillend zijn. Dat neemt niet weg dat ik mij als cynisch agnosticus wel degelijk mee bezig hou. Uit de hoeveelheid van tegenstrijdige verklaringen probeer ik de meest voor de hand liggende te kiezen. Maar het is vooral een ongekend grote intellectuele uitdaging om het verstand in overeenstemming te brengen met mijn gevoel. Naast haast onbegonnen arbeid. Een waarvan ik weet dat bij dit leven niet slagen zal. Hoogstens draag ik door mijn denken een steentje bij.

In de reactie wordt gesuggereerd dat ik alle dansleraren wil vervangen door geschoolde krachten met een balletopleiding als achtergrond. Terwijl in een adem door wordt beweerd dat de internationale top al vergeven is van mensen die begrijpen dat je zonder dansopleiding daar niet komt of blijft. Verder bestaan er naar mijn weten talloze dansopleidingen naast dansen waar hier gemakshalve aan wordt voorbij gegaan. Dus niet alleen ballet zo als wordt gesuggereerd. Dat heb ik dus niet beweerd .Persoonlijk houd ik van romantisch ballet, maar ook van lyrische hip hop. Wat ik heb geschreven is dat er meer is dan alleen de nadruk op techniek. Tevens heb ik gezegd dat advies van een goede danspedagoog en choreograaf ook voor leraren geen kwaad kan. Deze verkeerde woorden worden mijn in de mond gelegd om stemming te maken. Zo voelt het.Ik houd namelijk niet van salsa kampioenschappen als zodanig, maar voer een pennenstrijd voor verbetering van het niveau daarvan.

God en de zonnekoning zijn beiden onbekende grootheden waar de vraag blijft of er wel of geen oorzakelijk verband tussen hen heeft bestaan . Of het moet zijn dat Lodewijk de XIV beweerde zonder zelfkennis : Loi c ‘est moi. Een uitspraak welke door godsdienstaanhangers ook moeiteloos aan hun idolen wordt toegeschreven. Zeg maar in de mond wordt gelegd. Waarbij een gebrek aan kennis feitelijk wordt gemaskeerd.

Ik heb vooral willen benadrukken dat het geen kwaad kan dat de huidige generatie leraren zichzelf eens langs de lat van zelfkritiek legt en hoogstens een nieuwe generatie goed opgeleide dansers mede een kans zou moeten gunnen. Als dit direct verkeerd wordt uitgelegd: Honni soit qui mal y pense. ( Het is aan de kwade kwaad te denken). Dat deze moderne invloeden overigens weinig kwaad kunnen bewijst de zouk. Waarbij vermeld dat Pasty Pastoe geen formele dansopleiding heeft gevolgd , maar wel adembenemend mooi danst. Wat een dansopleiding vooral doet mijn inziens is verborgen maar in de kiem aanwezige kwaliteiten sneller ontwikkelen. Wat de basis is voor elke kunstopleiding Dat zouden er meer moeten doen. Een danspartner kiezen met de moderne kwaliteiten van Hilde. Verder kan het geen kwaad het kaft eindelijk eens van het koren te scheiden!

Verder wordt gesuggereerd dat om mijn hart, knieën of voeten te sparen ik mij beter niet kon begeven naar danslokalen waar er naar mijn maatstaven zo beroerd en lelijk gedanst wordt.Ik zou mij dit zelf moeten besparen. Dus na 50 jaar dansen moet ik het veld ruimen omdat jullie er niks van bakken. Dan wordt de spoeling wel erg dun. Zo als ik reeds in mijn artikel schreef worden op alle plaatsen in dit land overwegend dezelfde grove fouten gemaakt in de manier van dansen. Voor een deel te wijten aan de onkunde van de leraren. Hun eigen gebrekkige manier van kunnen . Voor een deel aan de eigenwijsheid van de leerlingen.

Je moet mij niet vragen wat je na 30 jaar semiprofessioneel te hebben gedanst, wat dat ook moge zijn, waarschijnlijk alleen droog zoutloos brood verdient, met je danscarrière aanmoet. Ik zou zeggen hang je klompen aan de wilgen als je nu nog niet overtuigd bent van je eigen kunnen of rijkdom.

Nu wordt tussen de regels door gesuggereerd dat ik beter kan stoppen met dansen of mijn mond moet houden. Deze oplossingen leveren geen substantiële bijdrage aan het probleem. Integendeel zij verergeren het.

  • Het ontneemt namelijk de mensen de vrijheid te kunnen kennismaken met het andere. Het nieuwe.De manier waarop het wel hoort

Wat je met een dergelijke opmerking vooral veroorzaakt is een bestendiging van de bestaande wantoestanden.

Er wordt weer gebruik gemaakt van de drogredenen van de grote getallen en de meerderheid heeft altijd gelijk.

==

Het zal de schrijver wel ontgaan zijn, maar daarmee praat men door te stellen dat vooral het recht van de sterkste geldt ook de slavernij, de verovering van Mexico onder Cortez, het uitmoorden van de indianen in Noord Amerika zelfs vanuit Duits standpunt gezien het begin van de 2 wereldoorlog goed en recht. Zo kan ik eindeloos doorgaan.

Tevens wordt gesteld dat zoveel congresgangers en ‘professionele’ . dansers het niet bij het verkeerde eind kunnen hebben zonder te vermelden dat het in wezen gaat om een marginale groep in de Nederlandse samenleving zelfs binnen het dansen of op wereld niveau, die niet bepaald groeiende is. Steevast wordt gedaan Alsof de meerderheid het nooit bij het verkeerde eind kan hebben. Mag ik voor de grap even wijzen op de vervanging van allerlei oudere godsdiensten door anderen nieuwere. De oude goden werden in dit proces gereduceerd door valse goden of duivels. De wildgroei in godsdiensten is voor een deel te wijten aan het langdurig bestaan van het fenomeen Godsdienst zelf. Zonder dat veel godsdiensten ooit geneigd waren tot forse zelfkritiek op eigen functioneren.
Verder wordt in een moeite door een verband tussen oorzaak en gevolg gelegd tussen gelijk krijgen door gelijkdenkenden als of dit hetzelfde is. Zonder dat men op zoek gaat naar alternatieven. Dat heet in mijn jargon zelfgenoegzaamheid. Juist dat zoeken naar alternatieven zou nodig zijn om de L.A. stijl uit het dal te halen de diepe crisis waarin zij nu verkeerd. Maar bovenal streven naar consensus en doof blijven voor kritiek betekend een blind blijven voor de fouten zo als die nu bestaan.

citaat;

Onderzoek heeft uitgewezen dat juist de vrije toegang tot het internet een sterk remmende werking heeft op de ontwikkeling van vooral de creativiteit. Mensen zijn eerder geneigd zich aan elkaar te spiegelen . Iets wat ten koste gaat van de eigenheid Sedert het bestaan van het wereldwijde net zijn er geen grote nieuwe stromingen in de cultuur meer tot stand gekomen.

Verder zou door mij naar huis te sturen de waarde van of beter nog het recht

op missie en zendelingen werk naast kritiek worden ontkracht.

Juist de vrijheid van godsdienst valt of staat bij het zendelingenwerk. Juist zo als een goed missionaris betaamt zoek ik het martelaarschap door de heidenen de ware boodschap van de Heer te brengen. In de hoop dat zij ook ooit eens het ware licht zullen zien. Zodat wij samen kunnen aanschuiven aan het hemels banket.

Om af te sluiten hoe je mij kunt dienen. Het antwoord is al gegeven in mijn eerdere artikel. Door de mensen verstand bij te brengen en gevoel voor de schone kunsten in plaats van de Terschellinger stijl op boerenklompen. Hoe je dat doet als leraar? Verbeter de wereld begin bij jezelf.

LUDO 17-01-2019