GOD BESTAAT, MAAR TOT OP DIT MOMENT ALLEEN IN MIJN VERBEELDING !

GOD BESTAAT : ÉH… SOMS !

Bestaat God ? Een vraag van Sederic Blommenstijn. Of eigenlijk nog een halte terug: Bestaat Jahweh. Een vraag waar geen enkele andere sterveling een alles bevredigend antwoord op heeft. Er zijn naar mijn beste weten nog geen overledenen teruggekeerd uit de hemel noch de hel. Wat en niet waarschijnlijk en nauwelijks te verwachten valt. Wat valt toe te schrijven aan enerzijds het paradijselijke en anderzijds het meer gesloten karakter van deze twee zo verschillende locaties . Was er wel iemand uit het hiernamaals teruggekeerd stond de winnaar van deze lotto met het juiste aantal cijfers over hoeveel vingers God in de pap heeft nu aan het hoofd van de machtigste kerk ter wereld.

Wie of wat is God. Mag zich God noemen? Bestaat hij wel ? Ook over deze vragen zijn de meningen sterk verdeeld.

Welke primaire eigenschappen wel of geen deel uitmaken van het wezen van God heeft gedurende de laatste 2000 jaar tot sterke verdeeldheid en scheuringen binnen de kerken geleid. Is God in zijn aard immanent ? Is God transcendent ? Of is God omnipotent beiden ? Slechts één van de vele vraagstukken. Waar een mens zich druk over kan maken ! Geldt hetzelfde vraagstuk daarmee ook voor de Zoon en de Heilige geest.* Het is een probleem of raadsel dat zowel theologen als de exacte wetenschappen al tijden bezig houd.

** De persoonsstructuur van God of het opperwezen lijkt sterk op die van een volwassen man. bedacht ik net. Vrouwelijke theologen zijn in de geschiedenis waarschijnlijk door trouwen nauwelijks bekend! De vader is de logos.( het vrije denken) De zoon is het gevoel. Een gevoel dat zich altijd zoekt te binden en de heilige geest het strijdbare element . Waarbij de zoon met zijn gevoel van liefde de zaak in evenwicht houdt.**

LUDO

“Heeft God omdat hij eeuwig is ook altijd ruzie met zijn vrouw ?” vroeg mijn dochtertje.

Wat je wilt geloven is dus voornamelijk een keuze van de vrije wil. Terwijl sommige geloven voor hun aanhangers bepalen dat alles vooraf is gedetermineerd. Veel gereformeerde gezindten kennen een dergelijke geloofswaarheid. Waarbij een atheïst kan stellen, dat de verantwoordelijkheid voor eigen welzijn, verdriet en handelen wordt gelegd in de handen of wordt afgeschoven op de schouders van de Heer .

Is Willem Alexander onze koning geen gewaardeerd lid van de Nederlands-hervormde Kerk? Nu begrijp ik het: Het is Godswil dat hij geen belasting betaalt. Of is het omdat elk mens in wezen zondig is en hij zichzelf zonder Gods genade niet van zijn hebzucht bevrijden kan. .Misschien moeten we zijn verjaardag wel uitroepen tot nationale biddag. Bestaat de liefde Gods eruit dat hij zijn inkomstenbelasting over de mensen betaald zonder aftrekpost ?

**

** Of deze vrije wil wat filosofen noemen een attribuut van God is of in de mens alleen kan bestaan zonder directe relatie met God is ook een bron van speculatie. Waarbij ik de vraag nog niet eens durf stellen of God wel beschikt over zoiets als een eigen vrije wil of ziel. Of zijn ziel immaterieel gedacht dan immanent is of toch vooral transcendent. Dat God twijfels kent is wel duidelijk. Zijn naam daarvoor is mens. **LUDO

De wetenschap eist bewijs door waarneming, uit inductie en deductie. Dit voornamelijk, omdat anders aan de waarheid geen touw meer vast te knopen valt. Elke bewering zonder bewijs of logica tot eeuwig geldende waarheid gebombardeerd kan worden. Tot de volgende zot hem tegenspreekt.

Waarbij de beperking van de wetenschap is dat zij nooit iets kan bewijzen dat haar waarnemings- of voorstellingsvermogen te boven gaat. De taal waarin je spreekt en bent opgevoed je gedachten en gevoelens beschrijft bepaalt ook je denkkader en daarmee je ontologie. ( Ik ben zo, omdat hier zo is )

Wat mij als buitenstaander wel opvalt is dat aan God de meest onwaarschijnlijke krachten worden toegeschreven. Natuurkundig rammelt het wel wat. Het lijkt wel dat dit gebeurd om zijn almacht extra te benadrukken. Zijn onoverwinnelijkheid te onderstrepen. Ik zou bijna gaan denken dat hier sprake was van overcompensatie als God ook niet zijn eigen Freud was

–.

Ik zelf dacht dat de ware liefde alleen kan beginnen met een gevoel van immense nederigheid tegenover het eigen zelf in antwoord op de vragen van de andere of de verkeerde kant. Dat is wat mij opvalt. Ieder kind maakt van zijn eigen vader de sterkste van de hele wereld naast de enige echte kerstman of sinterklaas. Gelovigen zijn wat dat betreft net kinderen.

Omdat ik maar een eenvoudige sterveling ben behept met een nog eenvoudigere geest durf ik geen antwoord te geven op de vraag of er zo iets als een יהוה (JHWH) bestaat . De naam die wel, maar ik kan geen uitsluitsel geven over de ware aard daarvan. Of ook alles echt in zijn naam gebeurd. Zijn naam ook overal op moet worden geplakt. Ik bedoel de gnostici beweren ten stelligste dat een lagere JHWH een mismaakt kind is geboren uit de wijsheid ( Sophia). Wie heeft er nu gelijk. Kan een mens ooit uitmaken wie voor de titel opperwezen in aanmerking komt en wie niet? Kan een mens wel democratisch kiezen wat voor God hij/zij wil? Of is vooraf zijn keuze voor een God bepaald en daarmee de godsdienst gedetermineerd.

Nu wil ik Sederick niet helemaal zonder lege handen naar huis sturen daarom stel ik, opgeleid door jezuïeten de volgende twee scholastische gedachten experimenten voor:

A: Stel er is helemaal geen God wat betekent dat voor de wereld.

B; Er wordt onomstotelijk bewijs geleverd voor het bestaan van God. Welke invloed heeft dat dan op het menselijk bestaan.

–In het eerste geval veranderd er naar alle waarschijnlijk weinig. De status quo blijft gehandhaafd. De gelovigen stellen namelijk dat er nooit een bewijs te leveren valt, omdat God dat verhindert.

In geval B breken er godsdienstoorlogen uit op ongekende schaal om uit te maken welke God dan wel de ware is.Daar hebben ze nu al ruzie over terwijl ze alleen maar geloven dat Hij bestaat. wat moet dat dan worden als God echt partij kan kiezen. Deze oorlogen vinden plaats vanuit de logische gedachtegang, dat als er één God kan bestaan er ook ruimte is voor twee of drie of oneindig veel, omdat wat geen tijd en ruimte inneemt, een ziel kan delen oneindig de ruimte heeft anderen naast zich te dulden. Is dat niet het geval zal God zelf met bewijs daarvoor moeten komen.Zonder bewijs van het tegendeel ruimen monotheïstische godsdiensten als het judaïsme, het katholicisme en de islam dan als eerste het veld.
Nu gebruik ik om tot een oordeel te komen een aanpassing aan de theorie: bekend als het scheermes van Ockham. Ik stel filosofisch dat het meest waarschijnlijk is wat op het oog het minste effect sorteert. Hierbij ga ik er van uit dat alles in de natuur streeft naar evenwicht. Of dat al gevonden heeft .

Kortom met dit gedachte experiment toon ik aan dat het niet uitmaakt of God wel of niet bestaat. Een puinhoop blijft het toch. Maar dat ik kan twijfelen of ik het wel of niet bij het rechte eind heb schenkt mij in ieder geval één zekerheid. Ik beschik over zo iets als een vrije wil. En dat is tegen het licht van alles zeker niet niks.
En natuurlijk wil ik dat er een God bestaat , maar niet altijd. Alleen als ik angstig ben en moe of ongesteld. Als ik boos ben of om mij op iemand af te kunnen reageren. Want in deze maatschappij en tijd fungeert God vooral als de kop van Jut voor alle Julletjes. God heb ik niet nodig als ik denk de hele wereld de baas te kunnen, maar dat is dan weer blasfemie, waar zelfs een atheïst als ik voor pas.

L’D’ of Ludo ergo sum ( ik speel dus ik besta)