DE GELIJKHEBBERIGEN !

als  zotte lof op de virulente wetenschap

De Gandalf van de Lage Landen

Als kind, zeg maar tussen mijn tweede en zevende levensjaar, gedroeg ik mij meer dan voorbeeldig . Hoe dat kwam dat ik zo een gevoeglijk, welopgevoede welhaast jonge volwassene leek ? Het antwoord is als elke feitelijkheid even simpel als een viruswaarheid ! Ik leefde die 5 gelukkige jaren in de schijnzekerheid dat als ik mij niet braaf genoeg gedroeg , alles deed wat mijn moeder van mij vroeg, ik rond 6 december mee moest op een enkele reis naar Spanje . Oncomfortabel met de knieën tegen de kin in de zak van ( moderne Amerikaanse censuur ) met de vingers in de oren tegen het lawaai van die andere schoffies en belhamels uit Amsterdam André Hazes en Johny Jordaan . Alleen al zeeziek bij het vooruitzicht van die barre reis en omdat ik als kind op en top een blanke Nederlander wilde blijven, gedroeg ik mij gedwee en willoos naar alle normen van die verzuilde jaren 50 die ik mij als braaf en hypergevoelig kind al jong eigen wist te maken

. Toch leefde ik in die tijd zonder hormonen stressvrij omdat ik mij keurig aan de regels van het spel hield. Mij slaafs onderwierp aan de 5 geboden voor het kind *. Vrijheidsbeperkende noodverordeningen waar het hele leven in die kleinburgerlijke tijd wel van doordesemd leek. Toen leerde ik van voorlijke ,vrolijke vriendjes op de lagere school , dat; “Sinterklaas ouwehoerenkoek voor mongolen was ” Al hield ik braaf nog een half jaar vol dat de goed heilig man toch echt uit Spanje kwam. Kon ik later door dwanggewenning toch mijn gedrag nauwelijks nog veranderen en ben altijd een brave Hendrik gebleven.

Zo als alle pedagogen logen mijn opvoeders en leraren er lustig op los.. Om mijn bestwil natuurlijk ! Logen zonder paal en perk zo als alleen opvoedkundigen en bevlogen virologen kunnen liegen. Doch de positieve effecten , de geboekte vooruitgang in hun beschavingsoffensief overtrof zelfs hun stoutste verwachtingen. Zonder geloof aan hun waarheid had mijn ontwikkeling er heel anders uit gezien Was ik nooit geworden wie ik nu ben. Hoogstens een karikatuur van mijn eigen vrije wil ! Zelfs als atheïst ben ik dank verschuldigd aan de moederkerk. Waar door ik zou kunnen concluderen dat zelfs het ontbreken van iets, al doet het niets positiefs, aan de daarop volgende ontwikkeling van het mijne door of tot het zijne kan bijdragen. Wat mij op het thema van de vrijheid brengt . Waarbij juist het kennelijk ontbreken daarvan leidt tot een halsstarrig verzet bij actiegroepen die menen daar in deze tijd het alleenrecht op te hebben . Als hadden zij als uitvinders er naast het patent ook de licentierechten op . Een inperking die puur van uit hun gevoel weerstand oproept bij al diegene die als goede neoliberalen geloven dat zonder een forse dosis egoïsme en narcisme vrijheid niet kan leiden tot individuele zelfontplooiing noch groei van de omzet in de horeca. Hun angst dat de door hun als sociaal darwinisten gewenste vrijheid in minder tot vuisten gebalde handen te recht komt . Ontspoort in een socialisme van de geest. Een redelijkheid die volgens hun illiberale Facebookdenkbeelden ondeelbaar met de ander is. Alleen omdat nooit bewezen kan worden, dat die ander in ras kan tippen aan de volmaakte leegte waarin zij leven. De warrige denkbeelden die zij ontlenen aan hun eigen concept van de Waarheid van Willem

Ook in deze godvergeten tijd leven er meer mensen in schijnzekerheid dan ooit daarvoor . 85% van de wereldbevolking hangt een of andere ‘wereldvreemde’ wereldgodsdienst aan. Ondanks dat wetenschappelijk het bestaan van God niet kan worden aan getoond. Daarmee loopt de wetenschap ondanks alle negatieve testresultaten tegen zijn eigen grenzen aan. Als atheïst kun je dan makkelijk de uitdrukking geestelijke slavernij in de mond nemen, maar juist het geloof aan god bevrijdt de gelovige vaak van pijn en zorgen. Het vooruitzicht van de blije beloning na afloop wordt als de ultieme zingeving ervaren. Waardoor het determinisme een randverschijnsel is gebleven. Daarmee heeft het geloof in hel en hemel, het gebod van God Jahwe of Allah talloze mensen over alle tijden heen geïnspireerd tot het doen van goede werken of op een andere manier over de streep getrokken . Verlost van hun lijden Of weerhouden van het kwade en daarmee van de toename van stresshormonen die dat zich overgeven aan de duivel in de mens zelf met zich meebrengt. Zelfs voor de gewetenloze die zonder berouw voor de poorten van de hel staat.! Wat maar weer aantoont dat het juist de beloofde schijn is die ter goede trouw de werkelijkheid bijstaat en als last tot lichter te dragen maakt en niet andersom.

Het is maar goed dat de paus niet tot het dragen van een mondkapje als equivalent van de lijkwade van Turijn heeft opgeroepen !

Maar misschien gaat het wat te ver om te beweren dat alle virologen liegen, omdat het virus ,hun onderzoeksterrein, zich niet onder één hoedje vangen laat. Neem nu zo een man als Jaap van Dissel, de voorman van het R.I.V.M. Of Hugo de Jongste onze minister van volksgezondheid . Beiden volkomen rechtschapen mannenbroeders in de kracht van hun stelligheid.! Ik leef in de heilige overtuiging dat het juist dat soort man is die zijn kinderen al bij hun geboorte waarschuwt ; pas op voor Sinterklaas. Geloof daar maar niet in , kindlief, want dat is allemaal schijnheiligheid wat de kerkklok slaat. Wat voor beiden als grootste voordeel heeft dat zij ook niemand als christen iets cadeau hoeven doen. Daar dus ook niet op kunnen worden afgerekend .Hoogstens op hun overtuiging die nogal stijl of juist stijlloos is. Wanneer de eeuwige calvinist in beide broeders als een verdrongen dominee naar boven komt. Jammer ! Maar van een meer wetenschappelijke overtuiging gedragen door een wetenschapper van naam verwacht ik juist als gewoon burger toch enige objectiviteit . Ook als het gaat om het ruiterlijk erkennen van gemaakte fouten. Anders wordt het de schijnheiligheid van een op drijfzand gebouwde zekerheid . Beter bekend als de eigen gelijkhebberigheid

DEEL II.

Een gebrek aan wetenschappelijke objectiviteit dat ook , naar mijn mening, het standpunt van de immunoloog Dr. ir. Ing. Carla Peters kenmerkt . Zonder ook maar iets te willen afdoen aan haar wetenschappelijke kwaliteiten als algemeen directeur van Cobala; met als slagzin Good Care Feels Better Cobala | Good Care Feels Better

Een deskundige die zichzelf op haar eigen site verkoopt met .

We do not fight symptoms, we find the cause

We started COBALA to overcome the expanding problems in keeping your health optimal in a fast changing economy. Each year the number of people suffering from chronic diseases is raising leading to a decreased quality of life, increasing healthcare costs generating lower income and less healthy future generations.

Are you or your company suffering from low performance, feeling to loose control, presenteeism, high absenteeism, people at your salary list judged to be unable to work for years ?

En dit alles binnen 6 maanden volgens deze zorgzelfstandige . Alsof ze binnen die magere tijd de mensen moet leren rauwe peultjes te lusten door ze als zoet te verkopen.

Nu dorst ik eerst niet haar artikelen ter discussie te stellen. laat staan aan de schandpaal te nagelen. Volkomen overweldigd door de waslijst aan titels en doktersgraden . Dat een mens de tijd en de moed kan vinden om zoveel wetenschappelijke literatuur door te worstelen is alleen al een Nobelprijs waard. Verblind door alle universitaire studies die zij heeft afgerond . Niet op de vingers van één hand te tellen. Immunologie, Moleculaire wetenschappen , Hoger Natuur Wetenschappelijk onderwijs met een specialisatie in medische laboratoriumdiagnostiek en onderzoek Studies aan diverse business schools. Te veel om op te noemen. Zelfs Mark Rutte en zeker Willem Alexander ,onze geliefde vorst, zou het er benauwd van krijgen dus ik zeker als gewone man. Tot ik mij afvroeg wat zou de filosoof Socrates in dit geval doen? Zou hij zich laten imponeren door dit schijnbaar onaantastbaar wetenschappelijk verleden. Dit epitaaf van geleerdheid ? Of zou hij toch gewoon zijn beroemde ondervragingstechniek in stelling brengen tegen dit betonnen bolwerk van wetenschap ?met het stellen van de juiste vragen feilloos in de kern van het onderwerp doordringen. Genadeloos de eventuele tekortkomingen in het beweerde aan het daglicht brengen. Socratische vragen kunnen zelfs de beste Nobelprijswinnaars tot nadenken stemmen. Na moed geput te hebben uit zijn tijdloze voorbeeld dorst ik het aan. Ik dorst het aan om er tegen in te gaan.Want zelf de mening van een gerespecteerd wetenschapper met 13 bevoegdheden is geen wetenschappelijke hypothese, maar op zijn best een goed onderbouwde zij het tijdelijke aanname. Ach Morgen wird alles anders sein.

KRITIK AN DER EINFACHEN VERNUNFT

In nu al in het 5de artikel op rij in HP/De Tijd neemt zij stelling tegen het dragen van een mondmasker. Dit omdat niet wetenschappelijk is aangetoond dat dit bijdraagt aan het voorkomen van de verspreiding van het sars-cov-2 virus acht zij het dragen volkomen nutteloos. In sommige gevallen zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. Steeds weer worden dezelfde parameters en eisen gehanteerd, die bovenal eigen zijn aan de medische praktijk, maar aansluiting missen met de bestaande onzekerheid. De werkelijkheid dat niemand weet hoe hoog de besmettingsgraad op al die verschillende plekken in het land nu werkelijk ligt. In al die artikelen op rij ventileert zij de mening; dat wij als bevolking de ernst van het virus en zijn agressieve uitzaaiing naar anderen via onze longen niet moeten overschatten . Zonder antwoord te geven op de vraag : Wanneer je dan wel moord en brand mag schreeuwen en je mondkapje uit de kast rukken. Hoe groot de rookontwikkeling moet zijn? Pas ingrijpen als jezelf naar adem snakt lijkt haar credo.

In de psychologie van de gevangene is een van de meest gevreesde straffen dat hem willens en wetens wordt op ge dragen volkomen zinloze en nutteloze taken te vervullen. Dat wordt gevoeld als je tranen van verdriet achter de tralies proberen naar de Noordzee te dragen. Dat ondermijnt op niet te beschrijven wijze de geestelijke weerbaarheid . Daar had het R.I.V.M in zijn advies over het nut van mondkapjes rekening mee moeten houden

ludo

Nu valt de mate van besmettelijkheid in een lopend nog bij lange na niet geëvalueerd proces , al wat moeilijk te onderzoeken, Uitslagen kunnen dus alleen voorlopig zijn. Zo niet zijn ze hoogstens voorbarig te noemen . Vaak wordt teruggegrepen op oudere onderzoeken , terwijl de immunoloog beter dan ik als leek weet dat voordat een onderzoeker een dergelijk onderzoek naar overdraagbaarheid start, eerst duidelijk moet zijn wie van de deelnemers aan welk virus (verkoudheid) ooit heeft blootgestaan. Daar mogelijk enige immuniteit tegen heeft opgebouwd. Wordt dat nagelaten of wordt dat in de eindconclusies niet verwerkt zijn de onderzoeksresultaten op zijn best discutabel als vorm van halve waarheden of schijnwaarheid

. Nu zegt ze zelf ik citeer

Over specifieke risico’s en hoe virussen, die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, zich verspreiden is nog weinig bekend. Onderzoeken zijn beperkt en met tegengestelde resultaten. Factoren als direct contact, indirect contact, druppels aerosolen, ventilatie en immunologische weerstand kunnen een rol spelen bij de transmissie. Tot op heden heeft geen enkele studie in druppels en aerosolen de aanwezigheid van een levend virus, dat onder normale omstandigheden nog in staat is infectie te veroorzaken, kunnen aantonen. Niet voor influenzavirussen, maar ook niet voor coronavirussen.” einde citaat Dr.ir. Carla Peeters

het onderzoek naar nut van mondkapjes wordt dan wel erg moeilijk zo niet onmogelijk, omdat meerdere onderzoeken elkaar alleen al tegen spreken op de meest basale punten!.

terwijl in hetzelfde artikel van haar hand staat geschreven;

Op basis van enkele recente onderzoeken over het dragen van mondkapjes in gezinnen met een persoon met COVID-19, wordt door de WHO indirect geconcludeerd dat het dragen van een mondkapje/masker zou kunnen bijdragen aan bescherming tegen infectie.  bron HP/ de |Tijd

Nu las ik ook dat volgens haar de genetische code van het sars I virus een treffende overeenkomst vertoont met het sars-cov-2 virus. Zelf meen ik ergens anders gelezen te hebben dat die genetische code voor 80% identiek is. Maar wat koop ik voor die kennis?. Maakt het feit dat dat het D,N.A. profiel van de chimpansee voor 95 % overeenkomt met die van een mens hem of haar daarmee de meest aangewezen huwelijkskandidaat voor mij ? Alleen zij die mij haten zullen dit beamen .

“Het blijft altijd een wat heet hangijzer in de wetenschap,. het bagatelliseren of boudweg ontkennen van wat niet onderzocht kan worden” einde citaat

Dan denk ik als leek , hoe zit dat dan? Wat weten wij daarmee ? Niks ! Wat kunnen wij hiermee aan in een tijd die vooral om transparantie en opheldering vraagt ? Duidelijkheid voor allen over alles!

Misschien dat ze al die wetenschappelijke disciplines, welke de afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd, nog eens één keer de enige methode moeten bijbrengen die in onbekende situaties uitkomst biedt; de methode van Trial- and – error

de methode van op hoop van zegen besturen die onze regering op grond van het advies van deskundigen als bij toeval zo doelloos doeltreffend in praktijk wist te brengen. waardoor het hele leven even iets weg kreeg van dat in het rampjaar 1572.

Wat Mark Rutte in het bijzonder de Haagse Houdini op het slappe koord van de Nederlandse politieke vrije markt maakt.

Deel III


Trial-and- error In het Nederlands beter bekend als ; Leren door vallen en opstaan , van je fouten leren door ze durven onder ogen te zien. En niet maar blijven geloven in de schijnzekerheid van een wetenschappelijke onfeilbaarheid. Zo kan het ook best zijn dat een mondkapje het beste helpt als blinddoek voor de ogen van zij die toch al niet willen zien of geloven. Ook dan kan ik ze gedogen!

niet de vraag wat te veranderen , dat wisten we gisteren al, maar hoe, bepaalt het antwoord op een toekomst voor allen

er bestaat een oud Romeins rechtsbeginsel dat zegt onderzoek eerst de klager en dan de klacht. met deze wijsheid in pacht kan ik ook zeggen; onderzoek eerst de onderzoeker en dan pas zijn onderzoek. Maar misschien heb je daar wel enig verstand van de psychologie of sociologie voor nodig. Voor zelfkritiek of weten dat voor veel mensen het naleven van die gestelde 8 onderstaande regels al op onoverkomelijke hindernissen stuit. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Omdat het ze ontbreekt aan fysieke of financiële mogelijkheden en middelen . Aan voldoende scholing of gezondheid. Dan blijft het bestrijden van de symptomen door niet te zoeken naar de oorzaak in zijn kern een wassen neus.

Want als deze crisis iets heeft geleerd is het dat wereldwijd de armen er het eerste aan onder door gaan . Daar helpen die acht regels niet aan! Waarom niet ? Omdat het leefregels zijn voor hyper gezonde mensen met een zeker inkomen. Deze regels hoe goed bedoeld ook niet de oplossing betekenen voor de structurele problemen waarmee de samenleving kampt. In wezen dus een schijnoplossing bieden.Zo als zij de verantwoordelijkheid geheel bij het individu zelf leggen. Terwijl het geestelijk al veel gezonder is als je leert je auto te laten staan of niet overal heen te vliegen .

Armen die overal al heel hun leven last hebben van een onderliggend lijden . Te weten de schreiende ongelijkheid ! De ongelijke verdeling van de welvaart. van ongelijke kansen. De laagste inkomens die last hebben van wetenschappers die in op hun kosten verworven kennis ook de vrijheid nemen om de andere kant op te kijken. Schijnoplossingen aan te bieden. Veilig aan de kant te blijven waar het geld zit . Zich te beroepen op een eigen’ medische economische ‘ ethiek en het mandaat van de machthebbers. Weg ver weg van te kijken van de echte ellende , de sociale waarheid en werkelijkheid ,dat nu al 584.000 huishoudens alleen al in dit land in armoede leven. Dat dit er de eerst komende tijd zeker met de dalende cijfers van de economie ( 8% krimp) nog aanmerkelijk meer zullen worden.

Misschien dat sommige wetenschappers dan in de nabije toekomst eindelijk beginnen met hun oogkleppen in de bezemkast te hangen. Werkelijk zich bezinnen op de vraag hoe de wereld eerlijk en rechtvaardig te hervormen. Nieuwe mondkapjes ontwikkelen om de mondigheid te vergroten Naar een nieuw maatschappelijk model en ideaal? In plaats van zich druk te maken over het wel of niet dragen van de huidige katoenen generatie mondkapjes. Welke geen enkele andere bescherming bieden dan de zekerheid dat ze tot werkeloosheid leiden . Of je ze nu wel draagt of niet.

Was dit te kritisch ? Ach wat ! een vrije autonome geest valt niet te muilkorven. Toch er gloort hoop, Na het lezen van een boek over de pestepidemie, de zwarte dood, rond 1350 weet ik zeker; ook deze crisis zullen we zij het met de nodige scheuren in onze vrije zekerheden wel overleven. Wie weet kunnen wij er net als na de pest , die leidde tot de afschaffing van de horigheid in grote delen van Europa , als echte Hollandse kooplieden wel ons economisch voordeel mee doen .

Ludo 13-8-2020

de 5 geboden voor de kinderen

1 ; Bid alle dagen bij voorkeur alleen ‘s avonds tot God de vader

2 ; eer je vader je moeder en meneer pastoor en doe wat ze zeggen

3 ; spreek in alles de waarheid al kost het verduveld veel moeite

3a verzin geen eigen waarheden.

4 ; begeer niet het speelgoed van een ander kind

5 ; sla je noch je stiefbroertje noch je tweelingzusje

de rest van die 10 geboden wordt pas op latere leeftijd relevant

de 8 regels van dr ir. ing. Carla Petersen. Het is alsof ik in zijn algemeenheid mijn huisarts hoor preken

Voeding en leefstijl voor een krachtig immuunsysteem en vermindering van stress

Onderstaand worden acht tips gegeven die bij kunnen dragen aan een positief effect hierop.

  1. Eet zoveel mogelijk verse voeding met dagelijks 200-300 gram groenten en twee stuks fruit voor voldoende vitaminen en mineralen. Bij voorkeur lokaal geproduceerd. Verminder voeding met een hoog suikergehalte en eet meer gezonde vetten als roomboter, kokosnotenolie of olijfolie.
  2. Warme voeding zoals soepen, stoof- en ovenschotels zijn gemakkelijker te verteren voor het lichaam. Hierdoor houd je een hoger energieniveau. Verminder voorbewerkte voeding en koude of ijskoude voeding.
  3. Voorkom eten bij de tv, tijdens het lezen van de krant of een boek of achter de computer. Hierdoor bereik je een betere spijsvertering.
  4. Drink meer water of kruidenthee. Vermijd alcohol (max. vijf glazen verspreid over de week), roken, stimulerende middelen, energie dranken, frisdranken en beperk koffie (max. 3-4 koppen per dag).
  5. Zorg voor voldoende beweging met minimaal 30 minuten per dag in de buitenlucht. Activiteiten in de natuur hebben de voorkeur. Onderzoeken tonen aan dat éénmaal per week 30 minuten wandelen in het bos het cortisol gehalte (stress hormoon) kan doen verminderen (vanzelfsprekend met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM).
  6. Zoek de zon op voor zo’n 15-30 minuten per dag. Dit kan meerdere keren per dag. Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D en meer energie. Voorkom echter verbranding van de huid.
  7. Zorg voor een goede nachtrust; 7 tot 8 uren slaap/nacht. Ga ruim voor middernacht slapen. Dit bevordert een goede nachtrust en frisse start van de volgende dag.
  8. Yoga of meditatie/mindfulness, zo’n 15-30 minuten/dag. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken onderbouwen de gunstige effecten van yoga en meditatie op het verminderen van stress.