DE GROOTSTE OPPORTUNISTEN ?

 

.

de verwachte missias

Er zijn in de hele discussie rond de ziekte covid-19 drie vormen van waarheid te onderscheiden. Er bestaan ontelbare  individuele waardesystemen van wat men als universeel geldig  beschouwd , maar die laat ik voor nu buiten beschouwing.* Ik geef direct toe een buitengewoon subjectieve keuze. Een beperking  gemaakt op basis van mijn donkerbruine vermoedens en lagere gevoelens. En niet één geschapen in het stralende licht van de ‘goddelijke’ rede. Wat  een al niet onbelangrijk onderscheid uitmaakt bij het benaderen van de gezonde niet geïnfecteerde waarheid of de zienswijze daarop.

 

Maar ik kan mijzelf niet los zien of denken van mijn eigen bewustzijn noch gevoel. Wie weet is daarvoor mijn eigenliefde of dunk te groot! Om van mijzelf te scheiden heb ik de ander  broodnodig. Zijn liefde of op zijn minst zijn geloof. Zo blijft de onvoorspelbare  interactie tussen mijn ego en de werkelijkheid daar buiten  voor mij  de enige manier om kennis te vergaren over de wereld of de metafysica https://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica

 

“misschien is het geen slecht idee om in  de canon van de 50 belangrijkste gebeurtenissen en personen in de geschiedenis van dit land ook de 3 grootste opportunisten op te nemen”

 

 

Blijft het denken en voelen een nooit eindigend  spel van  voor en tegens. Een  carnaval zonder symptomen tussen min of meer abstracte of gemaskerde niet te kennen    tegenspelers. Tegen allerlei interne en externe factoren, die, los van hun en mijn beperkingen, gekend of niet,  voor mij toch de enige manier zijn om kennis te vergaren over willekeurig welke zaak. Materieel of immaterieel. Over hoe besmet wij  zijn geraakt , ondergesneeuwd door een economie van alles of niets.

 

Met als methodiek; al redenerend, deducerend en extrapolerend en daarin logischerwijs evenveel fouten makend als er echte televisie sterren wonen in Nederland een schifting aan te brengen in de voor mij beschikbare en te begrijpen data. Deze als het ware met een sleepwet verkregen berg aan gegevens  te sorteren te classificeren en als gekleurde  Legobouwstenen steeds opnieuw   te groeperen en te hergroeperen. Steen voor steen ,  soort bij soort, vorm bij vorm. Om als  een moderne Lineus*,https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus  hun  gedeelde natuur en samenhorigheid  door dezelfde afstamming en  oorsprong  duidelijk te krijgen. Om te weten door heel de geschiedenis heen wie er als opportunist de grootste vijand van de waarheid is.   Afhankelijk van mijn stemming*https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemoedstoestand en de mogelijkheid om kennis te vergaren en te vermeerderen door de feiten juist onder te verdelen. Alles onder te brengen in zijn eigen gouden kooi. Zijn eigen gevangenis van  niet door te zagen feitelijkheden.

 

Wat, lees ik nu, een licht controversiële pleidooi van zowel de wetenschappelijke als de persvrijheid oplevert. Een oproep tot de  vrijheid van drukpers die ook voor de geschiedschrijving als zodanig moet gelden.   De vrijheid om binnen de gegeven intellectuele mogelijkheden de grens daarvan te verleggen. Alles  te onderzoeken wat men kan en wil . Naast  de noodzakelijke ruimte ook op de digitale snelweg om daar anderen volledig van in kennis te stellen. In gedachte, woord en goede daad als een echte padvinder. Een groene sociaal georiënteerde welp die,  alleen trouw aan zichzelf, zijn uiterste best doet voor alles   de ongestelde  waarheid, hoe zwart ook,  boven de  tafels in de 2 de Kamer  te krijgen. Ondanks tegenwerking van alle kanten door  elkaar bevechtende belangengroepen. Lobbyisten welke dit land als een sprinkhanenplaag erger teisteren dan de Sint. Elisabethvloedhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_(1421) of  het ongekroonde coronavirus zelf.

 men kan voor elke waarheid  apart eigen parameters*https://www.woorden.org/woord/parameter opstellen. Iets waar de filosofie als wetenschap al de afgelopen 2500 mee bezig is geweest.

Het grootste probleem voor de wetenschap is dat zij praktisch niet in staat is direct 100% nauwkeurig antwoord te geven op nieuwe ontwikkelingen. Voor elk nieuw onderzoek  zeeën van tijd  nodig zijn.   Terwijl onderwijl bij elke tegenslag op het maatschappelijke vlak het vertrouwen in de wetenschap afbrokkelt.  De bange mens als een animistisch gelovige    alles verklaard wil hebben vanuit  een spirituele overkoepelende welhaast noodlottige speling van de natuur van de ander.

 

DE NIET TE INFECTEREN  WAARHEDEN of

 

De eerste vorm van waarheid is die welke voortvloeit uit wetenschappelijk onderzoek. De conclusies die men aan de resultaten verbindt naar aanleiding van de uitkomsten afgewogen tegen de  gevolgde methodiek. De beperkingen daarvan.

De 2 de vorm van waarheid berust op de sterke persoonlijke of met een selecte groep anderen gedeelde overtuiging dat iets wel zo moet zijn, omdat alleen deze bijzondere overtuiging een antwoord verschaft op alle levensvragen. Kwesties  die anders onbeantwoord zouden blijven. Een alles overkoepelde waarheid als basisvoorwaarde  van een gelukkig  leven. Het voorkomen dat het bestaan een eeuwige zoektocht wordt in diepe vertwijfeling. Is het meest haalbare ideaal voor de meesten  een eenvoudig bestaan. Een arcadisch anekdote  waarbij als bonus de opgespaarde tegoedbonnen van het juiste  gedrag verrekend worden met   niet te verantwoorde bestedingen. Dit tegoed later kan  worden verzilverd aan de hemelpoort. De hemel ,wellicht niet zo door Rome of de synode in Dordrecht  bedoeld , een neoliberale  bank van lening wordt voor eigen zielenheil. Met het gebrek aan ethiek en  moraal als onderpand voor de levensverzekering .

 

“TEGEN DIT SOORT WAARHEDEN HELPT ALLEEN MAAR DE DIJKEN TE VERHOGEN !

De voor dit artikel laatste vorm van waarheid berust op een zeker opportunisme* . Quid enim bonum est bonum pro bove Iovi. Wat goed genoeg is voor Jupiter is dat ook voor een rund ( citaat ludo) Het idee dat wat goed is voor mij en voor de groep gelijkdenkenden ook absoluut goed voor allen is. Hoe kan het ook anders een drogreden; door het generaliseren van de geldigheid zonder bewijs dan de eigen sterk emotioneel  gebleekte waarheid.

*let wel ik stel hier niet dat een zekere mate van opportunisme niet uiteindelijk kan leiden tot een veelal praktische waarheid. Een waarheid die met de omstandigheden meebeweegt. Maar dat druist in tegen de ziel van haar.  Praktisch als een niet te ontkennen eigenschap (subject) van de waarheid legt aan deze vooraf reeds bepaalde spelregels en beperkingen   op. een hermeneutieke  kennis welke alleen is weggelegd voor ingewijden.  Waardoor de kennis of  de weg daartoe belemmerd of te omslachtig wordt. Verzandt in theoretische dwalingen van buitenaardse oorsprong .Iets  waartegen alleen het scheermes van Ockham*https://nl.wikipedia.org/wiki/Ockhams_scheermes enige bescherming biedt. Behalve natuurlijk voor Janet Ossebaard, zwanger als zij is van graancirkels met als vaders  meerdere buitenaarsen wezens. 

Tussen deze verschillende opvattingen van de Waarheid voor elk apart met een hoofdletter bevinden zich schemergebieden. Een soort van niemandsland vol personeelsmijnen waarin een of meerdere vormen elkaar overlappen. De grijze gebieden vol mist en drijfzand voor de logica waarin de zogenaamde “deskundigen” als gangmakers van café Weltschmerz zich bij voorkeur bewegen. Als bestudeerde reclamemakers alleen de voordelen van hun eigen vage theorieën aan de man proberen te brengen. Want dat is wat ik mis bij deze populistische volkszender. Al die video’s die naarstig trachten de andersdenkenden onderuit te halen. Zelfkritiek! Of beter het gebrek eraan. Het gebrek aan de noodzakelijke wetenschappelijke twijfel. De kennis van de eigen beperkingen die elke wetenschappelijke theorie, hoe goed ook onderbouwt, niet anders dan in de vormmal van een hypothese kan gieten. Een tijdelijke verklaring tot er een betere voorhanden is. Terwijl de meeste mensen liever heilig willen geloven in welke waarheid dan ook. Zolang die maar zekerheid uitstraalt. Onveranderlijk is! Hoe discutabel de bewijzen ook zijn.   Omdat bij zelf het minste spoor van twijfel zelf  dieper nadenken dan de oppervlakte van een zeepbel allernoodzakelijkst wordt. Waardoor, bevangen door een Descartiaanse twijfel, een idee, slechts gebaseerd op de eigen goedheid en zelf gebrouwen waarheid , ongetwijfeld niet meer dan de zoveelste  buitenaardse, pseudowetenschappelijke  kronkel in het brein van de bloemkolen  wordt .

Tot welke categorie ik de mensen reken die zichzelf verschuilen achter de naam virus-waarheid  laat zich na het lezen van dit artikel en enig nadenken als meest voor de hand liggende oplossing raden. Waarom het belangrijk is om zelf na te denken? Ik, Lodewijk in eigen persoon,  noch iemand anders kan daarmee pretenderen ooit de door de kinderbijbel beloofde  populistische  messias te zijn. De langverwachte  leider van het doofstomme  klootjesvolk.

 

Ludo 7-09-2020

* opportunisme https://nl.wikipedia.org/wiki/Opportunisme

misschien is het geen slecht idee om in de canon van de 50 belangrijkste personen en gebeurtenissen in de geschiedenis van dit land ook de 3 grootste opportunisten op te nemen.