DOM, DOMMER , HET DOMST!

VOOR ALLE ONNOZELEN (essay voor leken op het gebied van het menselijk weten.)

Jij begrijpt mij niet en daarom ben jij dus, ja jij, ongelooflijk  stompzinnig zo niet volkomen waanzinnig . Een Domkop! In het Duits te vertalen met Eine Schwachkopf ,Holzkopk of Idiot. Laat het beschrijven van eigen stupiditeit  maar aan onze Oosterburen over. Een volk dat in een nog niet zo ver verleden genoeg ervaring met eigen politieke stommiteiten heeft opgedaan. Wat ben jij toch een allejezus egoïstisch stomme eikel. In mijn ogen ben jij niet meer dan een verdomde  narcist. Een klootzak die mij zijn domme mening wil opdringen. Een van de vele defensief tolerante opmerkingen en  venijnige aanvallen die ik de laatste tijd steeds vaker over mij heen krijg op Facebook. Terwijl ik alleen  autonoom, ontdaan van de mij kenmerkende  intellectuele superioriteit, beschaafd en   fijnzinnig reageer op  vaak stompzinnig gelinkte    artikelen. Opiniestukken van allerlei pluimage  die zij als goedkope   straatmadelieven  kris kras van het internet hebben geplukt. Net zo  het in hun poppenkraam te pas komt . Terwijl ik probeer in mijn tegenreactie niet direct op de man of vrouw te spelen. En geloof mij ,dat kost mij met mijn literaire gaven ,zich vooral bewegend op het vlak tussen  ironie en sarcasme, de nodige moeite. Mijn propere intellectuele daadkracht stel ik tegenover hun luie gemakzucht. Het voldongen feit dat ik mijn stukken helemaal zelf schrijf en redigeer. Ben ik dan zo dom of alleen maar alternatief begaafd?* Leef ik als hooggeletterde alleen in mijn eigen doofstomme wereld? Een gemeenplaats waar van verder niemand deel kan of mag uitmaken ? Word ik daarmee niet automatisch gedegradeerd tot een een nieuw normale autist in hun kolenhok  gestopt   ? Zwart als roet of uitgeveegd! Allerlei vragen die mij als homo ludens* door het hoofd spelen. Of is er in dit  op het menselijk gemak gerichte gedrag  toch eerder sprake van  zelfprojectie. Een vertekende kijk op de eigen kennis door een  dyslectische lezersschare. Zeker wat het goede begrip van de inhoud betreft. Een kudde die door haar karakter hoe dan ook  een herder moeten kiezen om het zelfstandig nadenken aan anderen over te kunnen laten . Behoefte heeft aan leiding . Ongeacht hoe goed of engelachtig  hij is.    Zonder enig  besef hoe onwetend een kuddegeest het individu maakt  ?  Afgesloten van elke andere bron van kennis en ervaring worden het de meelopers van de éénzijdigheid.  Zonder besef hoe onnozel het verdraaien van wat geschreven staat overkomt. Hoe dat de versimpelde kijk van medeschapen op de werkelijkheid bepaald. Dat vroeg ik mij af. Indachtig het woord van mijn Duitse leraar Duits ;” “Jeder Fortschritt in Wissen und Liebe beginnt mit Selbstkritik. Wo die Dummheit nur unter sich selbst mit Dummheit geschlagen werden muss”!

Alle vooruitgang in kennis en de liefde begint met zelfkritiek. Waar domheid met stomheid geslagen alleen onder zichzelf gebukt hoeft gaat !”

  • alternatief begaafd ;een eufemisme voor luiheid van dezelfde Duitse leraar ; Herr Wolff.

Bestaat  er wel verschil tussen domheid, stomheid en onwetendheid?  was de volgende vraag die ik mij stelde. Dit om te voorkomen dat ik in mijn eigen valkuil terecht zou komen. Mocht ik volgens de nieuwe moraal ,de splinter in andermans oog wel verwijderen zonder aan de evenwichtsbalk in mijn eigen oog toe te komen? Luidt het christelijk spreekwoord niet  ; geneesheer genees eerst uzelf ? Het liefst met uw eigen medicijn. Wat ongetwijfeld ook op het RIVM van toepassing is!

Vaak worden deze 3 begrippen als de Chinese aapjes horen, zien en liegen,* in de spreektaal  door elkaar heen gebruikt. Iets wat alleen maar kan leiden tot verdere verwarring . Zeker onder de dommen! Gelukkig bood het internet uitkomst . Nu weet ik  het grote  verschil tussen onwetendheid, domheid en stompzinnigheid . Onwetendheid is het simpele gegeven dat men iets niet of nog niet weet. Domheid is een gebrek aan verstandelijke vermogens . Stompzinnigheid het onvermogen ervaringen te begrijpen , ervan te profiteren of te integreren in de eigen gedachtewereld. Onwetendheid is dus een gebrek aan kennis maar zegt verder niets over de verstandelijke vermogen. Onwetendheid kan door scholing op grond  van de leerplichtwet of zelfstudie verholpen worden. Domheid daar en tegen is een ziekte van de menselijke geest. Een waar de patiënt door schijnbaar milde symptomen verder weinig last van heeft maar de omgeving des te meer . Stomheid is een vorm van emotionele onbekwaamheid die wat achterlijk overkomt. . Een achterlopen in de emotionele ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Zo valt te verklaren dat zelfs heel intelligente mensen een stomme indruk kunnen maken. Met een beetje geluk en wat meer zelfkennis is er geen blijvend letsel aangericht. Een hoop die voor de aangeboren domheid helaas niet geldt.

 

 

“Zwijgen wordt  tevens een vorm van liegen als men naar zijn liefde voor de  waarheid  gevraagd, doelbewust daar het antwoord op weigert te delen

 

 

 

Wat doet mij 

dit alles afvragen is misschien de vraag van de geïnteresseerde lezer ? Laat ik het uitleggen aan de hand van  een vergelijking. De meesten kennen het verhaal van de toren van Babel*.https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel

Een verhaal over de hoogmoed van de mens om God te willen evenaarden. Gods straf ; een stortvloed aan vreemde talen. De God van het oude testament had iets met water. Een zondvloed  waardoor de mensen onderling niet meer konden communiceren. In de gouden tijd  daarvoor moet er een soort van Esperanto*https://nl.wikipedia.org/wiki/Esperanto zijn gesproken. Esperanto geen espresso Yuppen!. Met als enige mogelijke aardse verlossing; om tot elkaar te komen,  het leren spreken van elkanders taal. Terwijl de taal op zich zonder de wil tot  toenadering  niet meer is dan een ouwe fiets met twee lekke banden . Een roestig doorgezakt vehikel als enig voertuig voor de rijkdom van de menselijke geest. Als dat geen straf is voor een beter dichter en schrijver als waartoe ik mijzelf reken   ! Konden wij maar weer allemaal dezelfde taal spreken en begrijpen.

symbool van de spelende mens

 

Want juist in deze tijd , waarin iedereen bedreigd wordt door dezelfde crisis, is het van het allergrootste belang dat wij allen dezelfde taal spreken. Of in ieder geval begrijpen. Ons aan dezelfde maatregelen houden en ons niet overgeven aan;  ieder zijn eigen interpretatie van de wet . Niet eindeloos  komma-neuken over wie of wat het meest besmettelijk is. Niet met  17miljoen  discussiëren over  welk mondmasker je moet dragen om je ware bedoelingen het best te maskeren.  Dat kan ik je nu al wel vertellen; Dat is een  domheid die zichzelf niet onderkent . Niet maar blijven ouwehoeren. Ondanks een verschil, figuurlijk gesproken, in  verstaanbare dialecten. Het verschil in de gesproken volkstaal tussen het zuidhollandse  Rotterdam en het friese  Appelscha .

 

Toch al denkend aan alles wat ons scheidt en onderscheidt van de apen of de aap in de ander word ik steeds depressiever en cynischer . Vertaalt de kleur van mijn toetsenbord zich in de zwartgalligheid van mijn gedachten ,meme en  zinnen. Daarvan hier een in gal inkt gedrenkt verslag.

DEEL II

 

Als ervaringsdeskundige durf ik rustig beweren dat : “ juist de vrijwel onwrikbare wet van causaliteit van oorzaak en gevolg bij nader inzien vooral blijkt af te hangen van de positie van de beschouwer.”( verwijzing naar  .*https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbewogen_beweger) Hoe hoog of laag hij staat ten opzichte van de wereld en zichzelf. Dat hij als menselijk toeschouwer met zijn sterk subjectieve kijk op zijn eigen waarheid de werkelijkheid kleurt naar zijn eigen wensen. Als een 3 jarig kind met een doos Bruynzeel kleurpotloden. Zich volledig onbewust van zijn onwil en onvermogen om de harde realiteit onder ogen te zien. Doordat zijn geest door zijn eigen beeld van God daartoe niet in staat is . Te beperkt is om de gelaagdheid van de werkelijkheid in zijn totaliteit te omvatten. Zijn intelligentie quotiënt in de ruimte die zijn ego inneem geen multi-dimensionaliteit kan bevatten noch omvatten, laat staan vlekkeloos  weergeven. Beperkingen die men alleen ervaart als men juist beschikt over een meer dan gemiddelde intelligentie. Gebreken die zich vooral openbaren als men bijvoorbeeld probeert verstandig te communiceren met zij die over meer of minder intelligentie beschikken. Waardoor steeds de vraag als een spinneweb blijft kleven; hoeveel heeft die ander er nu werkelijk van begrepen? Is er blijven steken? En hoeveel is er als tranen langs de wangen gegleden. Het dilemma van elke schoolmeester!. Waardoor in de kern van de zaak elke gedachtewisseling verschuift met de omvang van het wederzijds begripsvermogen. De mogelijkheid zich in te leven in de ervaringswereld van de ander . Daar altijd voor open te staan als de deur van Leger des Heil . Door een gebrek daaraan , de doem van Babel, ontaarden de meeste discussies in een ordinaire scheldpartij. Kanonnades op het niveau van kijvende viswijven op de markt . Dit soort taferelen dragen hoogstens bij aan een vermeerdering van kennis omtrent de comedié humaine.*https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Com%C3%A9die_humaine als was de hele maatschappij een voorstelling van de Italiaanse commedia dell ‘arte. * Een stereotype  karikatuur van het eigen gelijk . |Een gelijk dat hinkt op een gebrekkige inlevingsvermogen. Aan allerlei abstracte begrippen* als waarheid , liefde goedheid , de werkelijkheid enz. enz. een eigen beperkte invulling vanuit  de eigen bedompte voorstellingswereld geeft. Waardoor men puur door stommiteit zijn eigen fel gekoesterde of begeerde vrijheid om zeep helpt. . Misschien dat sommige valse engelen nog wat verder moeten sleutelen aan zichzelf of een wijder begrip voor waarheid, liefde en vrijheid! Om een dieper vallen te voorkomen.

* abstracte begrippen in deze context ; begrippen die niet ontleent zijn aan de natuur , maar aan een op zichzelf gerichte klein burgerlijke    ethiek. Een waardeleer als een fatsoenlijk ogend ,  opportunistisch denkkader; onderworpen aan een voortdurende aanpassing aan het tijdsbeeld en het  begripsvermogen.

En de mens zou de mens niet zijn als hij alleen dat deel van de werkelijkheid onder ogen wil zien dat hem als het ware behaagt. Pleziert, slaafs dient en vervult. hem op zijn gemak stelt  met een moederlijk gevoel van veiligheid. Dit alles, omdat elke belemmering voor zijn vrijheid door ontkenning van zijn eigen lichtzinnigheid moeiteloos uit de weg is geruimd. Wat politiek even goed uitkomt als het volgen van de volkswaan van de dag.

Het gevolg dat iedereen ,een deel door domheid het overige deel door stomheid, zich in wezen tevreden stelt met de door iedereen aanvaarde onvolmaaktheid. Daar zijn denken en emoties op afstemt of aanpast. Waarmee de hele maatschappij vandaag de dag leeft naar zijn eigen clichés in het sprookje van; De nieuwe kleren van de keizer.https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer 

of de nieuwe foto’s van de koning waarin hij eindelijk eens geen afstand tot het werkvolk neemt.

 

 

de sterrenkundige Copernicus

DEEL IV

 

 

Wat mij brengt naar het hoofdstuk van vergiffenis en het  vergeven. En wat zie ik als ervaringsdeskundige met een diepgaande zelfkennis : de meeste mensen vergeven zichzelf door hun gemaakte fouten over de tijd heen te vergeten en te ontkennen. De ander tot instrument  en werktuig  van eigen onvolkomenheden te maken. Fouten liggen altijd aan de ander of de omstandigheden die niet wilden meewerken. Wat leidt tot het denkbeeld dat de meesten onder ons maar hele povere strategen zijn. In zowel de politiek als de maatschappij of het economisch leven . Zeker op de langere termijn .Zo dat je niemand de huidige malaise hoeft te vergeven hoe schuldig ze ook zijn.

 

Napoleon Bonaparte

En alles lijkt in deze tijd een verdienmodel te zijn geworden. Met als nadeel dat in alles wat men onderneemt de dwang besloten ligt dat men daar mee in ieder geval moet kunnen concurreren met zijn tijd – en lotgenoten. Hoe dom men verder zelf ook is. Dus zonder gelijke kansen een ander ietsje slimmer al een reuze voorsprong heeft ;. Al was het maar omdat hij beter is in het manipuleren van de omstandigheden of toehoorders.  Maatschappelijk succes door de alleenstaanden alleen nog kan worden afgemeten naar het aantal likes op sociale media. Of in termen van onnodige economische groei. Waardoor het idee beter of beter te moeten zijn dan de rest van de wereld feitelijk een vorm van geestelijke onthoofding door onthouding  betekent.  Vanuit het idee, dat men de vrijheid van denken heeft opgeofferd aan het ideaal van economische groei zonder zijn eigen groeipotentie de kans te geven tot volle wasdom te komen. Het onomkeerbare resultaat ; autonoom denken behoort steeds minder vaak tot de gewone geestelijke bagage. Wordt steeds meer een uitzondering . En de mens zou geen sociaal wezen zijn als dat niet ten zeerste op prijs werd gesteld. Omdat autonoom denken niet altijd kan behagen. Behaagziek spinnen bij de open haard. . Ook de haken en ogen van de samenleving onder de aandacht brengt. Onnavolgbaar lijkt in zijn schijnbare vervreemding van de werkelijkheid .Weergaloos , omdat de dommen alleen zichzelf hebben om zich aan te vergrijpen.

 

Lijkt daarmee de predestinatie van de bevrijding van het zelf maar voor enkelen weggelegd .Onderwijl de kerken in alle vrijheid mogen doorsudderen in hun eigen stompzinnigheid geloof ik toch niet dat je alleen maar  dom bent als je in jezelf en je eigen onafhankelijke mening gelooft  . Daar komt meer voor kijken.

Ludo 26-08-2020