MET DE MACHTELOOSHEID VAN DE MENS STERFT GOD

Welk verschil maakt het eigenlijk dat God misschien het product is van een aberratie van de menselijke geest ? Wat veranderd daar precies mee? Biedt dat meer zekerheid aan de ongelovigen? Zijn wij in staat het verdriet en de onzekerheid voor de huidige gelovigen op te vangen en in goede banen te leiden, mocht dit echt waar zijn ?

Er bestaat in deze tijd een tendens om godsdienst af te doen als een dwaling van de primitieve geest. De domste fout , die de eenvoudige mens ooit gemaakt heeft. Zonder dat men zich de consequenties realiseert; wat het zou betekenen een wereld zonder godsdienst. Met de redenering; God bestaat niet dus de godsdienst is onnodig wordt in een simplistische beweging alles over boord gegooid. Onder het motto God is dood weg met de godsdienst. Terwijl men de moeite niet neemt om te onderzoeken wat er dan nog aan waardevols kan overblijven. Is dat juist of als morele vraagstelling is dat rechtvaardig.? In de politieke vorm van de vraagstelling sterft het gedachtegoed met de dood van de leider? Economisch gezien wordt dan de vraag, is het geloof zonder waarde als de producent overlijdt ? Of wordt de waarde bepaald door de arbeiders, die het geloof als product hebben gemaakt en blijven produceren.?Terug gebracht tot de essentie, wat is de waarde van een godsdienst zonder God ? is de grootste waarde van God als denkbeeld niet dat hij als een onafhankelijke opperrechter boven alle partijen staat. Zodat zijn eind oordeel vaak als enige zonder het te kunnen aanvechten aanvaardbaar is .Daarmee wordt zijn woord de allerhoogste wet !! Dat de eigenschappen, die men zijn God toedicht vooral die eigenschappen zijn, die het de mensen mogelijk maakt om in een geordende maatschappij samen te leven.Dat gedurende de hele geschiedenis van de mens , hij gezocht heeft naar iets of iemand die in laatste instantie om hulp kon vragen of verantwoordelijk stellen.

Deze waarde en ook anderen liggen wat mij betreft voor de hand. Men hoeft er de geschiedenis van de mensheid maar op na te slaan. Alle volkeren niet een uitgezonderd hebben de behoefte gevoeld om een macht groter als zijzelf in het leven te roepen. Of dit nu berust op een sublimeren van de voorouders van de machtigste families is bij gebrek aan schriftelijke bronnen niet meer te achterhalen. De mens heeft in ieder geval als een bezetene geprobeerd het principe van het leven en de macht daarover toe te schrijven aan veel in de hem omringende wereld en daar boven. Met dit in het achterhoofd zou je bijna kunnen zeggen, dat de hele geschiedenis bestaat uit het verwerven en delegeren van macht. Waar de eindverantwoording van die macht het beste bij een God kan berusten. De meeste godsdiensten prediken geen geweld. Het is het geweld dat ten grondslag ligt aan de politiek en staten dat is geïncorporeerd in de burgers met als zondebok de godsdienst.

Elke godsdienst is een cultureel samenbindende factor in elke gemeenschap.. Vanaf de oertijd tot op heden ontlenen heel veel culturen een groot deel van hun identiteit aan het aanbidden van dezelfde God of Goden. Is de boodschap en erfenis van veel godsdiensten een zedenleer , die het waard is om als leefregel na te volgen. Is er ooit een mooiere morele boodschap verkondigd als: heb uw vijanden lief, gelijk uzelf. ( Mattheüs 5:43-44) .Hebben de 10 geboden niet al duizenden jaren hun heilzaam werk verricht bij het beschaven van vele volkeren. Hebben de 5 zuilen van de islam niet het hunne bijgedragen aan de verdraagzaamheid tussen grote groepen mensen onderling. Geleid tot toppunten van beschaving. Het edele achtvoudige pad heeft talloze navolgers verlost van hun menselijk lijden.Men kan zonder overdrijving beweren dat godsdiensten hebben bijgedragen aan het creëren van  een omgeving waar in ook een idee als de goede wil wortel kon schieten

Het vreemde is dat de misdragingen van de gelovigen de godsdienst wordt aangerekend en kwalijk genomen. Terwijl misdadigers die zich niet aan de wet houden worden gestraft zonder dat men de wet of de wetgever ter discussie stelt. Hier wordt uit afkeer van de godsdienst met twee maten gemeten. Ik zelf ben geen gelovige, maar ik ontken niet de waarde van de godsdienst. Ook zonder God is de waarde daarvan in woorden niet uit te drukken. Een wereld zonder godsdienst zou onvoorstelbaar anders zijn. Er van uitgaan dat dit een betere wereld zou zijn grenst aan blasfemie. Wie God ontkent moet alles op eigen kracht zien te doen. Een wereld zonder Godsdienst zou onze en zeker mijn wereld niet zijn.

LUDO 9-4-2018