MIJN ONTSNAPTE NACHTGEDACHTEN

 

Ik ben wat je noemt een nachtmens. Een vrije vlinder wil mijzelf daar en tegen niet noemen. Dat is weer teveel eer. Rekening houdend met de nachtrust van mijn buren zit ik vooral achter mijn computerschermen en lees allerlei artikelen over alles wat mij interesseert en bezig houd. De vrije val of duikvlucht die mijn gedachten dan nemen  laat ik aan het toeval over . Zo kan ik het ene uur een artikel lezen over ‘zwarte ‘en ‘witte scholen en denken dat daar de basis van segregatie en daarmee de discriminatie in dit land ligt. Gebrek aan kennis en contact met andere culturen en de wil om vooral voor je eigen geloofsgenootschap op te komen. Krijg spontaan het idee dat dit voor nu in wezen een vorm van verzuiling langs ethisch bepaalde lijnen is. Wat mij het volgende uur weer brengt naar het lezen van een artikel over de geschiedenis van de verzuiling en de strijd voor bijzonder onderwijs in de 19E eeuw. Het begrip verzuiling pas ik vervolgens weer toe op de ( sociale media ) en ik denk dan volkomen als vanzelf : Neen een wetenschapper zal ik nooit worden. Daar zijn mijn interesses te versnipperd voor!

eerste gedachte

Het grote nadeel van éénzijdige, zeg maar verzuilde, berichtgeving is dat zij de bestaande vooroordelen per geleding in de maatschappij bevestigt. Daarmee het vertrouwen in de eigen denkwereld versterkt door zich doof te houden voor geluiden uit de andere hoek van de ring . Een tendens die ik regelmatig tegen kom op Facebook. Zo lang men alleen de berichtgeving van zijn eigen kant hoort , de eigen sterk beperkte visie op het wereldgebeuren, werkt men in wezen mee aan zijn eigen domheid en onwetendheid. Aan de polarisatie, omdat iedereen alleen een klein deel van de kennis , de kennis van alleen zijn kant, zich eigen heeft gemaakt.  Waarom vraag ik mij dan af om 4 uur ’s nachts    zouden wij nog over oren beschikken  als wij tot over onze oren verliefd zijn op onze eigen mening en denkbeelden. Meer dan  genoeg hebben aan onze innerlijke stem. Dan  hebben wij het inderdaad nooit geweten* door een gebrek aan zuivere en onafhankelijke kennis. Wat overigens niet altijd en overal en zeker niet in de politiek als een excuus mag gelden.

*Wir haben es nicht gewusst ;. het excuus van de Duitse bevolking na de verschrikkingen van de 2de wereldoorlog .De uitdrukking zou echter ook een Nederlandse vondst kunnen zijn, want in februari en maart 1945 publiceerden verzetskranten uit Vrij Nederland het artikel ‘Het Herrenvolk begint al te likken’, waarin de uitdrukking in de mond wordt gelegd van de Duitsers.

˙Want om tot een juist en ‘rechtvaardig’ oordeel te komen moet men over alle feiten kunnen beschikken. Ze voortdurend kunnen toetsen om ze volledig te leren kennen. Alle standpunten en alle gezichtspunten ongeacht van wie of waar. Want halve waarheden bestaan niet. Evenmin als half zwanger zijn. En onvoldoende kennis geeft ruimte aan  hele leugens. Waardoor je in het ergste geval jezelf discrimineert. Een kritische benadering en kennis van de eigen persoon is tevens onontbeerlijk. Een uitstellen van je oordeel en soms een ander toch gelijk moeten geven. Wat voelt als een persoonlijke zij het verstandige  nederlaag. Maar het kan niet anders . De weg naar de waarheid gaat niet over rozen en zeker niet over  één nacht ijs!

Het is dat wat  ik dacht; bij het lezen van een interview met voormalig premier Ruud Lubbers over de totstandkoming van het C.D.A .De waarheid kan maar op een manier gekend worden of boven tafel komen. Door haar van alle kanten tegelijk te benaderen zonder je gezicht af te wenden van de minder prettige kanten. Zonder triomfantelijk te doen over eigen behaald succes. Achteraf elke ezel tot raspaard te verklaren. Een bron van superioriteit. Want daarmee wordt de waarheid onderwerp van concurrentie en competitie en bepaald  het grootste gelijk van de grootste gemene deler, de ‘democratische’ meerderheid de uitkomst van elk debat . Terwijl men aan deze dom gehouden meerderheid geen andere eis stelt dan dat zij één keer in de 4 jaar , zij het met moeite, een potlood vasthouden kan. Met een dergelijke politieke opvatting als van de heer Lubbers wordt het voorzitterschap van die partij  niet meer dan een verlopen race voor 4 personen! Een mens erger je niet als gezelschapsspel voor eeuwige regenten

2de gedachte

Het grootste sentiment op basis van ressentiment* dat vrijwel elke verandering ten goede tegenhoud is dat men vooral krampachtig wil houden wat men bezit. Waarbij de eigen rechtsnorm waardebepalend is. Terwijl elke erfenis elk bezit  toch een lening uit het verleden aan de toekomst  is. Ëén waarvan  wij slechts de renteniers  zijn.

Mensen beseffen vaak niet hoe conservatief ze zijn tot het lijkt dat ze iets moeten inleveren. Ook als het niet  hun eigendom  is. De zaken ten koste van hunzelf gaan. De portemonnee moet worden getrokken. Al snel vallen dan de woorden vrijheid versus onvrijheid, staatsdwang,  zonder dat daar verder enige invulling aan gegeven wordt. Wordt de  vijandige overheid , die men overigens  zelf gekozen heeft, zonder na denken beschuldigd van overdreven betutteling. Zonder dat men zich rekenschap geeft van de tegenstrijdigheid in het leggen van de verantwoordelijkheid enkel bij de regering. Wat ik het te  korte termijn geheugen van de schuldvraag  noem.

Als bij instinct vlucht men dan weer terug naar het oude en vertrouwde. Geeft men zich lijkt het massaal over aan het herbeleven van de sentimenten uit zijn geïdealiseerde vrijwel altijd lelie blanke  kindertijd. Waarin het ‘onschuldige ‘kind bij gebrek aan kennis en ervaring in zijn beleving van de wereld toch eigenwijs alles beter lijkt te weten. Levert men al zijn macht, vrijheid en denkkracht in zolang men maar mag behouden wat men al heeft, verdient of niet, omdat alleen zijn magere materiële bezit voor de meeste mensen in drievoud heilig is. Zijn bekrompen  identiteit en zijn bepaalt

Ludo

voetnoot

*ressentiment bij de filosoof Nietzsche. Het idee dat de overheersende moraal stoelt op een slavenmoraal als christelijke reactie op de Herenmoraal.( een idealisering van de oudheid wat in wezen een vorm van conservatisme is; noot schrijver.) Een volkomen onderwerping uit noodzaak aan de wil van de ander.

 

Doordat de mensen niet in staat zijn op welke manier dan ook weerstand te bieden aan hun schepper, meesters en onderdrukkers (politici en andere machthebbers in deze tijd). Daar als enige uitweg een verhouding mee aangaan gebaseerd op wrok en haat. Het gevolg imaginaire wraak; het vormen van nieuwe waarden,( medelijden met de naaste als projectie van zelfmedelijden noot schrijver) een inversie van de herenmoreaal, waardoor die van de meester in de ogen van de onderdrukten devalueren. Verder geen navolging behoeven. Het gevolg ; de heerschappij van de grootste gemene deler.  Volgens Nietzsche zet de ‘slavenmoraal’ zich af tegen de buitenwereld waarbij de oorzaak van de schuld wordt gelegd bij de ander.

De ‘slavenmoraal ‘leidt in het bijzonder tot het zich onderwerpen aan de voorgeschreven moraal van de maatschappij of kerk , waarbij alleen zij goed zijn die zich aan de eisen van deze instituten in alle opzichten onderwerpen. Wat de mens als het ware ‘bevrijd’ van zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Mijn eigen bijdrage aan deze visie is: dat als het zo werkt het juist de ‘slavenmoraal’ is die aan de wortels van de conservatieve pikorde ligt en deze in stand houdt . Met als rede dat niemand een slaaf wil zijn! Op de onderste sport in de samenleving wil staan . Zeker niet  van zichzelf, de liefde of in macht ! Maar ben ik nu ook met Nietzsche eens ? Dat hoeft mijn inziens niet om toch vrij te kunnen spelen met zijn denkbeelden.

derde gedachte in de nacht

Hoe kun je nu van politici, die de Bijbel als enig uitgangspunt en richtsnoer voor moreel handelen nemen een volkomen eigen visie verwachten?

de vierde gedachte al

Als abstractie en om politiek te bedrijven heeft het begrip kwaad geen enkele overtuigingskracht. Daarvoor is een wel omschreven vijandbeeld nodig. Het liefst op basis van een ander , uit een andere cultuur die zo anders is en daardoor in onze optiek zo misvormd lijkt dat zijn culturele waarden en normen , voor ons onvoorstelbaar, niet op enig begrip noch clementie hoeven  rekenen. Wij daarom altijd misrekenen!

vijfde gedachte

Een mens kan zichzelf niet losdenken van zijn superioriteit zonder ook zichzelf en zijn waarden en normen in de waagschaal te stellen.

gedachte zes

Over nieuw rechts ; je kunt met de beste wil van de wereld een verkeerd uitgevallen restauratie geen vernieuwing of verbetering noemen.

zeven  het heilige getal

Conservatisme als politiek-maatschappelijke stroming lijkt te steunen op de heilige overtuiging van de discipelen, dat in ieder geval de jeugd en scholing van hun conservatieve leider bijkans volmaakt was.

de achtste aan het begin van de dag

Ooit maakte de grote cabaretier Freek de Jonge in een programma ( de openbaring) aan het eind van de show het statement : Niemand is volmaakt; wees niemand! Daar ben ik toch wat huiverig voor, want stel dat ik in dat niemandsland dan een ‘politicus ‘als Thierry Baudet tegen het lijf loop. Dan zou ik toch worstelen met de vraag is hij vooral niemand of voornamelijk in zijn uppie slechts volmaakt.

de negende overweging

Ik ben er niet bepaald een voorstander van om rücksichtslos allerlei politieke vrijheden over boord te gooien, net uit welke hoek de wind waait. Maar in het geval van de corona crisis ligt het toch iets wat genuanceerder. Uitgaande van het principe dat de grenzen van mijn vrijheid raken aan die van de ander en dat men die niet overschrijden mag moet ik mij zelf de vraag stellen. Wat is mijn vrijheid waard wanneer anderen daardoor ziek worden? Als ik het antwoord op deze vraag optel bij de moraalregels wie gij niet wilt dat u geschied en de categorische imperatief van de filosoof Immanuel Kant , waarin de vraag wordt gesteld: wilt u dat uw gedrag tot wet verheven wordt. Dan ligt de uitkomst voor de hand .Dat gezondheid voor vrijheid komt . Van uit de redenering dat een vrijheid op krukken, zonder gezond te zijn, simpelweg niet bestaat en daardoor nooit aan het gezonde verstand raakt.

Daar zul je in ieder geval tijdelijk iets van je bewegingsvrijheid en keuzevrijheid voor moeten opofferen.

de tiende

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het streven naar gelijke rechten voor iedereen en het idee dat wij allemaal gelijk zijn. Het eerste is een noodzakelijke voorwaarde voor de democratie . Het tweede een gebrek aan een juiste kijk op de waarde en schoonheid van verschillen.

Ludo 05;47 08–7-2020

met dank aan de Wikipedia. Wie meer wil lezen oven slavenmoraal of de verzuiling verwijs ik graag naar deze online encyclopedie.