RECHT OM RECHT! *

bron; Volkskrant

The English translation of this article   is   below the Dutch version 

 

Wat lees ik nou bij mijn avond eten? Gaat het openbaar ministerie de rapper Akwasi ( artiestennaam) als nog vervolgen? In ieder geval een onderzoek instellen naar zijn uitlatingen gedaan tijden de black Lives Matter demonstratie 1 juni j.l. op de Dam in Amsterdam. Was hier sprake van  opruiing of wat ongelukkige uitlatingen in de terechte boosheid om de dood van George Floydhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_George_Floyd  ? Wat zei onze rapper  dan precies dat het 44 lelie blanke pro pieten zonder gevoel voor understatement  dun door de broek liep? Nog steeds loopt, blijkt, als een diarree waarin wordt geschreeuwd om; “eindelijk gerechtigheid!” Ik neem aan voor wit wakker Nederland.

Meerdere van de angsthazen een procedure 12 zijn gestart. Geld genoeg hebben om de geschorste Bram Moszkowiczhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Moszkowicz in de arm te nemen. Waren die boze witte mannen er dan zelf bij of hebben ze het van horen zeggen via de Telegraaf. Hij Akwasi zei ik citeer de Volkskrant ; “ dat hij een zwarte piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegenkomt !” let wel hij riep het verzamelde volk  niet op om zijn voorbeeld te volgen . Het begrippen paar   zou trappen in deze context kan grammaticaal hoogstens als een wilsuiting in het verleden , maar niet als een  wilsbesluit voor morgen    worden gezien. Hij Akwasi heeft   na afloop onder druk van  alle deels onterechte  commotie zijn excuses aangeboden. Iets wat ik een fout blond geverfde  politicus uit Venlo nog nooit heb horen doen. Niet in al die jaren dat hij een politiek van minderen heeft voorgestaan. Wat pleit in het voordeel van de vernachelde  verdachte

 

  Zelf dacht ik eerst,  ongepast als het   gemene roze  loeder dat ik in mijn hart nog steeds een beetje ben ; Knap wel! Die Akwasi is als danser stukke  leniger dan ik als hij dat klaarspeelt; zichzelf voor zijn kop te trappen en dan ook nog door te rappen. Maar gelukkig voor allen nam mijn redelijkheid de overhand op mijn onderbuik.

 

Nou voelen die pro-pieten zich bedreigd, al roept er een dat het gaat om een principiële zaak. Ik geef toe het is ook voor de volksaard wel even wennen en bepaald geen sprookje . Hele boze zwarte mannen en vrouwen rond je nationale monument . Maar principieel? Wat die daarmee bedoelt is mij niet helemaal duidelijk. Wel dat het lekker klinkt in het oor en klopt in het hart  van conservatief Nederland. Toch 400 jaar lang gedurende  de hele slaventijd en de eeuw daarna  lagen de zaken principieel anders. Waren de rollen volledig  omgekeerd. Vormden de superieur bewapende’ blanken de grootste bedreiging voor de rest van de wereld . Het wordt dus tijd voor een oog om oog en recht om recht artikel. Dit  als vorm van een  te late  gerechtigheid en in ieder geval gedeeltelijke  intellectuele compensatie ! Voor excuses uit Friesland is het nog te vroeg!

Nou weten we allemaal dat zwarte piet niet bestaat. Mocht je daar toch aan twijfelen ben je voor de wet nog zeker minderjarig en voor mij  geestelijk wat minderwaardig. Als je niet weet dat ; geen normaal mens volgens het arrest van Hoge Raadhttps://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2009:BF0655 als jurispredentie   een instituut als het sinterklaas feest als onderdeel van een godsdienstig feest kan bedreigen of beledigen . Wat ook geldt voor de imaginaire figuren die binnen welke  traditie  hoe oud ook een rol spelen . Mocht dat plots om welke reden dan ook  niet zo zijn. Wordt zwarte piet als rechtspersoon gezien of erkent door boze boeren ,  wordt het tijd artikel 197a lid 4 https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel197avan de vreemdelingen wet van stal te halen.

. Mocht deze ten laste legging niets uithalen kunnen we ons nog altijd  beroepen op het Tweede boek Misdrijven Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde lid 1 , 2 en 3

 

 

1

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2.

Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

3.

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Als dat als vreemdeling en ongenode gast  niet op zwarte piet geschminkt of niet van toepassing is dan weet ik het ook niet meer.

Als ik de kunstenaar  Akwasi was zou ik voor de rechter volhouden dat hij dat in elkaar hengsten in overdrachtelijke zin  van één zwarte piet alleen zou doen als bedoeld in de wet onder  wettelijke zelfverdediging. Dat dit geweld vooral verbaal zich zou beperken tot eigen erf of plaatsvinden binnen de eigen woning.  Met een beroep op het recht  van   vrijheid van meningsuiting en cultuuruitingen  als drilrapper. Mocht blijken dat hij onverhoopt toch niet de echte zwarte piet te pakken heeft maar een bijbeunende propiet kan hij zich verschonen met een verwijzing naar het omstreden boerka verbod. De rechtbank de vraag voorleggen Of een uitzondering binnen die wet voor feestelijke en culturele activiteiten waarin het zwaartepunt ligt op festiviteiten voor blanken  niet in strijd is met artikel 1 van de grondwet? Of deze uitzonderingswet daarom  geen amendement behoeft, bijv. ; Dat men geen masker of schmink mag dragen welke kan worden ervaren als beledigend voor en door  gekleurde bevolkingsgroepen .Wil ik er zelf best nog wel een tweede amendement* aan toevoegen. Zo kunnen we moeiteloos de zaak tot aan de hoge raad draineren tot sint-juttemis 2025

Ludo 15-09-2020

 de hele wet luidt ; breuk om breuk, oog om oog , tand om tand of volgens \\exodus 21:23 – 25  ; leven voor leven oog voor oog , tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, wond voor wond, striem voor striem. wat in de Joodse traditie wordt uitgelegd als een eerste  vroege vorm van rechtszekerheid door te komen tot een  gelijke schadeloosstelling 

het tweede amendement in de Amerikaanse grondwet welke burgers als onderdeel van een goed georganiseerde militia het recht geeft wapens te dragen . Waarbij ik als enige geoorloofde wapens al datgene beschouw wat bijdraagt aan een grotere mate van  geestelijke weerbaarheid https://humanistischecanon.nl/venster/geestelijke-weerbaarheid/

bron; Volkskrant

 

What do I read at my evening meal? Is the public prosecutor going to prosecute the rapper Akwasi (stage name)? In any case, investigate what he said during the black Lives Matter demonstration on Dam Square in Amsterdam on June 1st. Was this an incitement or some unfortunate remarks in the justified anger about the death of George Floydhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_George_Floyd ? What exactly did our rapper say that the 44 lily white pro pete supporters with no sense of understatement ran thin through their  trousers? Still running, it turns out, like a diarrhea crying out for “justice at last! I assume for white awake and flying dutchmen   .

Several of the anxious rabbits have started procedure 12. Having enough money to hire the suspended Bram Moszkowicz https://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Moszkowicz.Were those angry white men there themselves or did they hear about it through the Telegraaf? He Akwasi said, and I quote de Volkskrant, “that he would personally kick a black peet in the face when he meets him in November,” but he did not call on the assembled people to follow his example. In this context, the word could at best be seen as an expression of will, but not as a decision of will. He Akwasi apologised  afterwards in the face of all the commotion. Something I have never heard a wrong blonde politician from Venlo has done for all those years 

 

At first I thought inappropriately as the mean pink beast that I am still a bit in my heart; handsome though! As a dancer, Akwasi is more than damn flkexible  when he does that; kicking himself for  the head while  rapping. But fortunately my reasonableness took precedence over my underbelly.

 


Now those pink supporters  feel threatened, although one shouts that it is a matter of principle. I can well understand that it will take   some getting used to for the people and it is certainly not a fairy tale. Very angry black men and women on your national monument  . But on principle? What that means in here  is not entirely clear to me. What it does mean for sure  that it sounds good in the ears and harts  of the conservatives in the  netherlands. Yet for 400 years during the entire slave era and the century after that, things were fundamentally different. The roles were principle  reversed.  The superior armed’ whites where the greatest threat to the rest of the world. So it seems time for an eye for an eye and a right for a right. An article as a form of late justice and at least partial intellectual compensation ! It is still too early for excuses from Friesland !

 

Now we all know that black Peter does not really exist. If you have any doubts about this, you are certainly a minor before the law and for me mentally inferior. If you don’t know that, according to the judgment of the Dutch Supreme Court14dhttps://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2009:BF0655 , no normal person can threaten or insult an institution like the Saint Nicholas party as part of a religious celebration. This also applies to the imaginary figures who play a role in any tradition, however old it may be. Should that not be the case. If black Peter is seen as a legal person, it is time to repeal article http://197a paragraph 4 https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel197avan the Aliens Act.197a . If these charges are also not successful, we can still refer to the Second Book of Crimes Title V. Crimes against Public Order paragraphs 1, 2 and 3.

 


 A person who unlawfully enters another person’s dwelling or confined premises or inheritance or, unlawfully residing there, does not immediately remove himself from the claim of or on behalf of the person entitled, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or to a third category fine.

2.

A person who has gained entry by breaking and entering, or by climbing in, false keys, false orders or false suits, or who is found, without the prior knowledge of the person entitled and other than as a result of an error, to have entered the premises during the night’s rest shall be deemed to have entered the premises.

3.

If he makes threats or employs means likely to create fear, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two years or a fourth category fine.

 

if  that does not apply to black peter as an unvited guest. then I don’t know anymore

 

If I were the artist Akwasi, I would maintain in court that he would only do that beating up one blackguard as legal self-defence. That this violence would mainly be verbally confined to his own yard or take place within his own home. By invoking the right of self-defence in addition to freedom of expression and speech…Should it turn out that he does not have the real black peter after all, but a  disfigured white  copycat ,he can excuse himself by referring to the controversial burkha ban. To ask the court whether an exception within that law for festive and cultural activities is not contrary to Article 1 of the Constitution? Whether this exception law therefore does not require an amendment, e.g.; that one should not wear a mask or makeup which can be experienced as insulting  to and by the coloured population .

I myself would like to add a second amendment*. In this way, we can effortlessly drain the matter to the High Council until noon 2025.

 


Ludo 15-09-2020

 


the whole law reads ; fracture for fracture, eye for an eye, tooth for a tooth or according to Exodus 21:23 – 25 ; life for life eye for an eye, tooth for a tooth, hand for hand, foot for foot, wound for wound, welt for welt. which in the Jewish tradition is interpreted as a first early form of legal certainty by arriving at equal compensation.

 


the second amendment in the US Constitution which gives citizens the right to bear arms as part of a well-organised militia. The only weapons that are permitted are those that contribute to a greater degree of mental resilience. https://humanistischecanon.nl/venster/geestelijke-weerbaarheid/